Pozor na změny u daňového odpisu pohledávek

Publikováno:
20. únor 2012
Obor:

Vzhledem k právě probíhajícím uzávěrkovým pracím, jejichž součástí je i inventarizace pohledávek a závazků a bilancování nad tím, jak s nimi naložit, bychom vás chtěli upozornit na změny, které nedávno proběhly v oblasti daňového odpisu pohledávek. Účetně je odpis nedobytné pohledávky poměrně snadnou operací, jak však tento odpis provést, aby byla nezinkasovaná hodnota pohledávky daňově uznatelným nákladem?

S účinností od 1. 1. 2011 byla do zákona o daních z příjmů zavedena změna ve znění ustanovení upravujícím pravidla pro odpis pohledávek, při jejichž dodržení je odpis pohledávky daňově uznatelným nákladem. Od tohoto data je možné daňově odepsat i pohledávku, ke které nebyly tvořeny zákonné opravné položky, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. Podmínky, které musí být splněny vždy všechny:

 • Nákladem je jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem nebo při přeměně společnosti.
 • O pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně z příjmů osvobozen.
 • Nejedná se o pohledávku nabytou bezúplatně.
 • Nejedná se o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami (pro definici spojených osob viz § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů).
 • Věřitel je schopen prokázat, že pohledávka právně existuje a je hodnotově nesporná.

2. Pro daňovou uznatelnost odpisu pohledávky musí dále nastat alespoň jeden z následujících případů:

 • Soud u dlužníka zrušil konkurs proto, že jeho majetek je zcela nepostačující a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty.
 • Dlužník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, pohledávku pak lze odepsat na základě výsledků insolvenčního řízení.
 • Dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka.
 • Dlužník byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou (dle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů).
 • Na majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, pohledávku pak lze daňově odepsat na základě výsledků této dražby.
 • Majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, pohledávku pak lze daňově odepsat na základě výsledků provedení této exekuce.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že od roku 2011 je možné daňově odepsat i promlčené pohledávky. Dříve to možné nebylo, neboť k promlčeným pohledávkám nebylo možno vytvářet opravné položky, jejichž tvorba patřila k základním podmínkám daňové uznatelnosti odpisu uvedeným pod bodem 1. Při splnění těchto obecných podmínek je zároveň od roku 2011 možné daňově odepsat pohledávky za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí, na základě výsledků insolvenčního řízení, pokud byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a to i v případě, kdy věřitel tyto pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásil - bez ohledu na to, zda rozvahová hodnota pohledávky v době vzniku přesahovala 200 000 Kč.

Změna od roku 2012

V rámci novely zákona o přeměnách však bylo v roce 2011 opět novelizováno ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se odpisu pohledávek. S účinností od 1. 1. 2012 tak již opět nebude možný odpis promlčených pohledávek, neboť novela zpět zavádí jako základní podmínku pro daňový odpis pohledávky nutnost tvorby zákonných opravných položek. Výjimkou budou pohledávky, ke kterým nebylo možné zákonné opravné položky tvořit, neboť ještě neuplynulo 6 měsíců po jejich splatnosti nebo se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení. Takovéto pohledávky bude možno daňově odepsat i bez vytvoření zákonných opravných položek při splnění ostatních zákonných podmínek.

Ustanovení pro daňový odpis pohledávky do výše kryté použitím zákonné opravné položky zůstává beze změny a stále je tak možné jednorázově daňově odepsat pohledávku, která je kryta zákonnou opravnou položkou. Tento náklad pochopitelně musí být kompenzován rozpuštěním zákonné opravné položky.  

Vzhledem k výše uvedeným změnám je dobré se právě nyní zamyslet nad osudem nevymahatelných, případně již promlčených, pohledávek, neboť jejich případný odpis může mít v budoucnu méně výhodné daňové řešení. V případě vašeho bližšího zájmu o tuto problematiku nás prosím kontaktujte.

Autor: Ivan Fučík