Pozor na termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pojistného

Publikováno:
21. březen 2019
Obor:

Každoročně je začátek dubna spjat i s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů (fyzických nebo právnických osob). Pokud jste podnikající fyzická osoba, pak máte ještě za povinnost podat přehledy sociálního a zdravotního pojistného.

Tyto povinnosti se týkají poplatníků, kterým daňové přiznání nezpracovává daňový poradce nebo kteří nemají povinný audit. V následujících řádcích bychom Vás chtěli upozornit na důležité termíny a souvislosti, abyste předešli možným sankcí.

Daň z příjmů 

Pokud podáváte daňové přiznání k dani z příjmů (fyzických nebo právnických osob), je ze zákona dána lhůta pro podání nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Termín pro podání daňového přiznání končí dnem 1.4.2019.
V případě, že má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pro něj daňové přiznání zpracovává daňový poradce na základě udělené plné moci, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Lhůta pro podání daňového přiznání je v těchto případech stanovena na 1.7.2019.
Další z možností je požádat příslušného správce o prodloužení lhůty pro podání přiznání o 3 měsíce.
V případě, že předmětem daně jsou i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně v odůvodněných případech prodloužit až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Jistou výhodou je i to, že pokud je prodloužena lhůta z jakýchkoliv výše uvedených důvodů, má to vliv i na posunutí termínu pro úhradu případné daňové povinnosti. Dalším řešením, jak posunout úhradu daně, je požádat správce daně o povolení splátek nebo posečkání daně.
Není-li dodržena lhůta pro podání daňového přiznání či placení, je nutné počítat ze strany správce daně se sankcemi. Jistou záchranou je tzv. ochranná lhůta, která činí pro podání 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě (u placení je ale o jeden den kratší), po kterou správce daně neuloží žádné sankce. 

Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Fyzická osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích samostatné výdělečné činnosti. Tento přehled musí být předložen nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.

Pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna podat přehled za rok 2018 nejpozději do 2. května 2019. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost doložit příslušné správě sociálního zabezpečení do 30.4.2019. Přehled za rok 2018 je pak povinna podat nejpozději do 1. srpna 2019.

Doplatek pojistného za rok 2018 vyplývající z přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu.

Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Přehled je OSVČ povinna předložit příslušné zdravotní pojišťovně, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2018, tedy do 2. května 2019. Skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna příslušnému pracovišti zdravotní pojišťovny doložit do 30. dubna 2019. Přehled za rok 2018 je pak povinna podat nejpozději do 1. srpna 2019.

Doplatek pojistného za rok 2018 vyplývající z přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu.

Hlášení osvobozených příjmů

Pokud jste poplatníkem daně z příjmů fyzických osob a obdrželi jste v roce 2018 osvobozený příjem, který je vyšší než 5 000 000 Kč, máte povinnost toto správci daně oznámit. Toto oznámení je potřeba podat správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání, která je pro Vás stanovena. I v tomto případě je potřeba si dát pozor na sankce. Za neoznámení tohoto příjmu totiž hrozí pokuta jejíž výše je pevně procentně stanovena. Bližší informace, jaké příjmy jsou předmětem oznámení, naleznete v našem článku „I osvobozené příjmy je potřeba oznámit“.

V případě Vašeho zájmu o konzultaci v této oblasti jsme Vám nápomocni.

Jan Tahal & Marie Rudolfová

Autor: Jan Tahal