Pozor na možnost vzniku penále při podání dodatečného daňového přiznání

Publikováno:
3. květen 2022
Autor:
  • Jaroslava Půtová
Obor:

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v důsledku které doznalo změny pravidlo, že penále ve výši 20 % doměřené daně nevzniká v případě podání dodatečného daňového přiznání.

Generální finanční ředitelství k této problematice vydalo Metodický pokyn k aplikaci § 251 odst. 4 daňového řádu v souvislosti s § 145a daňového řádu č.j. 56921/21/7700-10123-051418.

Ust. § 251 odst. 4 daňového řádu nadále stanoví, že daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit penále z daně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně. S účinností od 1. 1. 2021 je součástí daného ustanovení i věta: „To neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování nebylo přípustné.

Ustanovení § 145a odst. 1 daňového řádu pak stanoví, že: „Podání daňového tvrzení v průběhu vyměřovacího nebo doměřovacího řízení není přípustné a nezahajuje další řízení.

Nově tedy penále vzniká:

  • Je-li podáno dodatečné daňové přiznání či dodatečné vyúčtování, a ještě před tím, než dojde ke stanovení daně, je podáno další dodatečné daňové přiznání či dodatečné vyúčtování (bez ohledu na skutečnost, zda správce daně zahájil ve vztahu k prvnímu dodatečnému přiznání jakýkoliv kontrolní postup). Nejedná se o případ opravného daňového přiznání či opravného vyúčtování. 
  • Je-li dodatečné daňové přiznání či dodatečné vyúčtování podáno po lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě k jeho podání podle § 145 odst. 2 daňového řádu. Okamžikem uplynutí lhůty stanovené ve výzvě je zahájeno doměřovací řízení z moci úřední, penále vznikne, ačkoliv správce daně ještě nezahájil před podáním tohoto nepřípustného tvrzení daňovou kontrolu, popř. neprováděl žádné dokazování nad rámec toho, co bylo podkladem pro vydání výše uvedené výzvy. 

Kromě uvedených situací je třeba upozornit, že penále vzniká i v případě, že je podáno dodatečné daňové přiznání nebo vyúčtování v průběhu daňové kontroly. Nejedná se však o situaci novou, takto to dovodila judikatura již před novelou.

Lze se vzniku penále vyhnout?

Ano, oběma situacím vzniku penále se lze vyhnout, a to v prvém případě tím, že bude před podáním dalšího dodatečného daňového přiznání nebo vyúčtování ověřeno, že první dodatečné přiznání či vyúčtování již bylo správcem daně vyměřeno. Takto lze učinit například žádostí o doručení stejnopisu dodatečného platebního výměru (lze podat již spolu s dodatečným daňovým přiznáním/vyúčtováním) či nahlédnutím do spisu nebo do daňové informační schránky. Takto bude zajištěno, že druhé dodatečné daňové přiznání/vyúčtování bude podáno až po vyměření prvního a nebude tedy nepřípustným podáním.
Ve druhém případě je pak nezbytné dodržet lhůtu stanovenou ve výzvě k podání dodatečného daňového přiznání nebo vyúčtování, přičemž lze využít možnosti podat žádost o prodloužení této lhůty. 

V případě, že se s tímto problémem aktuálně potýkáte a potřebujete poradit, nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Jaroslava Půtová

Autor: Jaroslava Půtová