Evidující osoby

Publikováno:
1. září 2021
Obor:

Evidující osobou, tedy osobou, která má povinnost získávat a zaznamenávat údaje o svém skutečném majiteli, jsou všechny právnické osoby (pokud skutečného majitele mají) se sídlem v České republice a svěřenský správce (nebo osoba v obdobném postavení u zahraničního svěřenského fondu), pokud má svěřenský správce nebo spravovaný majetek vztah k České republice.

Zároveň platí, že skutečného majitele nemají (a vést jejich evidenci tak nemusí):

 1. stát a územní samosprávný celek,
 2. dobrovolný svazek obcí,
 3. státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 4. školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, 
 5. veřejná výzkumná instituce, 
 6. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 7. státní podnik a národní podnik,
 8. okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
 9. evropské seskupení pro územní spolupráci,
 10. politická strana a politické hnutí, 
 11. církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 12. odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, 
 13. honební společenstvo, 
 14. společenství vlastníků jednotek,
 15. právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
 16. obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Pro upřesnění dodáváme, že odštěpný závod není evidující osobou dle Zákona o evidenci skutečných majitelů.

Autor: Veronika Odrobinová, Aneta Koubková