Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Publikováno:
26. červenec 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Finanční správa ČR vydala informaci k postupu účetních jednotek i fyzických osob v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy vymezené v § 24 odstavec 10 zákona o daních z příjmů.

Poplatníci oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu místně příslušnému správci daně společně s důvody, proč nebylo možné zničení nebo poškození účetních záznamů předejít. Zároveň jsou povinni provést opatření k obnovení průkaznosti účetnictví, a to individuálně ve vztahu k rozsahu škod, objemu účetních záznamů a jejich formě a v neposlední řadě i k objektivním možnostem. Podkladem k obnovení průkaznosti účetnictví je v prvé řadě inventarizace majetku a závazků.

Správce daně ověří výše uvedené skutečnosti nejlépe místním šetřením a sepíše protokol nebo úřední záznam.

Finanční správa však upozorňuje, že ani podané oznámení nevylučuje při splnění zákonných podmínek možnost použití pomůcek při stanovení daňové povinnosti. Míra jejich použití však bude záviset především na rozsahu neprůkazných účetních záznamů. Důkazní břemeno leží i v takovýchto situacích na daňovém subjektu.

 

Autor: Grant Thornton Czech Republic