Postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí

Publikováno:
6. říjen 2020
Obor:

Chtěli bychom Vás seznámit se zajímavým rozsudkem, který vydal Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) dne 25.2.2020, spisová značka 10 Afs 171/2019-51, ve kterém se zabýval výkladem ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6. a jeho vztahu k ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 2. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), tj. o jakou částku je nutné zvýšit základ daně při postoupení pohledávek ze smluvních sankcí (tj. zejména smluvních pokut a úroků z prodlení), o kterých bylo účtováno ve výnosech společnosti a současně o které byl v minulých zdaňovacích obdobích snížen základ daně.

Ve svém rozhodnutí NSS potvrdil argumentaci společnosti, že postupitel by měl v roce postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí dodanit pouze skutečný příjem z postoupení pohledávky, nikoliv celou jmenovitou hodnotu postoupené pohledávky. Postupitel tedy v roce postoupení odvede daň z příjmů jen z úplaty za postoupení pohledávky ze smluvních sankcí. Tento postup by měl zabránit dvojímu zdanění téže postoupené pohledávky ze smluvních sankcí.

Pro názornost si dovolujeme uvést zjednodušený příklad, kdy ve zdaňovacím období 2019 společnost zaúčtovala do svých výnosů smluvní pokutu ve výši 300; o tuto částku však společnost, v souladu s § 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP, snížila svůj základ daně za rok 2019. V roce 2020 tuto pohledávku z titulu smluvní pokuty postoupila třetí osobě za úplatu 100. Ztráta z postoupení zachycená v účetnictví společnosti ve zdaňovacím období 2020 ve výši 200 není daňově uznatelným výdajem. V souladu se závěry výše uvedeného rozsudku NSS však společnost ve zdaňovacím období 2020 zvýší výsledek hospodaření, ve smyslu ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 ZDP, o částku úplaty za postoupení smluvní pokuty, tj. o 100. Skutečně tak v rámci obou zdaňovacích období společnost zdaní pouze částku úplaty za postoupení pohledávky tj. 100.     

V případě, že postoupení smluvních sankcí řešíte nebo jste v minulosti řešili, doporučujeme Vám revizi stanovení základu daně v roce postoupení pohledávky, při kterém Vám budeme rádi asistovat.

Autor: Grant Thornton Czech Republic