Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Publikováno:
12. srpen 2013
Obor:

Návrh rekodifikačních novel daňových zákonů (tisk 1004) a návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (tisk 1003) byl poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení schválen, nyní by tyto návrhy měl projednat Senát. Jejich budoucnost nyní závisí na projednávání v Senátu i na podpisu prezidenta a na tom, zda bude nebo nebude rozpuštěna současná Sněmovna. Tisk 1004 přináší terminologické změny do všech daňových zákonů. Rovněž přináší celou řadu věcných změn, zejména v souvislosti s první fází pro zavedení jednoho inkasního místa. Jako nejvýznamnější změny je možné uvést integraci daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky, komplexní osvobození veškerých podílů na zisku, atd.

Kromě změn navrhovaných vládou, došlo ke schválení řady pozměňovacích návrhů, např. nový odpočet na podporu odborného vzdělání, u kterého se vychází z pořízeného majetku a výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. Také dochází ke zvýšení motivačního příspěvku na žáka nebo studenta, který je daňově odčitatelný. Nově bude i možnost stoprocentního rovnoměrného odpisu hmotného majetku během 12 měsíců a to u majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny, s datem pořízení v období od 1. července 2013 do 30. června 2014.

V oblasti daně z přidané hodnoty dochází ke zrušení osvobození při dodání pozemku. Ten budu podle novely přímo „spojen" se stavbou, která na něm stojí a tedy i pro něj bude platit lhůta pěti let od kolaudace, kdy bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. Další změnou u DPH je stanovení limitu pro vznik ručení odběratele za odvod DPH, pokud dojde k úhradě na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet. Toto ručení bude uplatněno pouze u případů, kdy úplata překročí částku 700 000 Kč. Účinnost tohoto ustanovení začne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

Vývoj v procesu schvalování těchto změn budeme i nadále sledovat.

Autor: Ivan Fučík