Porušení péče řádného hospodáře podáním zjevně marné žaloby

Ke vzniku ručení člena voleného orgánu společnosti za škody způsobené společnosti a k předvídatelnosti škody při porušení péče řádného hospodáře zaujímá zajímavé stanovisko Nejvyšší soud ve svém nedávném judikátu sp. zn. 27 Cdo 59/2022.

Jednatel podal jménem společnosti v úpadku žalobu na bývalého obchodního partnera ohledně bezdůvodného obohacení. Stejný nárok byl přitom předmětem sporu již pravomocně rozhodnutého o několik let dříve, tato (druhá) žaloba tedy nemohla být úspěšná. Soud dle očekávání žalobu zamítl a rozhodl o povinnosti žalobkyně zaplatit žalovanému náklady řízení. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v insolvenci a neměla prostředky na zaplacení nákladů řízení, obrátil se žalovaný soudně přímo na jednatele, aby mu částku sám uhradil. Opíral se přitom o zákonné ustanovení ukládající členovi voleného orgánu právnické osoby nahradit jí škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce.

Nejvyšší soud v souvislost s tím řešil dvě otázky – kdy nastává splatnost takové pohledávky a zda bylo vzniklou škodu možné předjímat. V prvém případě dospěl k závěru, že vznést nárok proti členovi voleného orgánu je možné bezprostředně po vzniku škody. Není tedy třeba vyčkávat, až společnost sama svého člena vyzve, aby jí škodu nahradil. Smyslem a účelem tohoto ručení totiž je dostat věřitele do spravedlivějšího postavení, aby se domohl své pohledávky i ve chvíli, kdy je nedobytná.

K předvídatelnosti vzniku škody připomněl Nejvyšší soud, že podstatné je pozorovat situaci z hlediska hypotetického zkušeného pozorovatele, nikoli nahlížet na konkrétní případ očima konkrétní osoby. V tomto případě to znamená, že možnost, že soud dá žalobkyni za povinnost nahradit náklady řízení, nebyla, z hlediska zkušeného pozorovatele, zcela nepravděpodobná. 

V dané situaci tedy tím, že jednatel zažaloval věc, která již jednou byla pravomocně rozhodnuta, a měl tedy předvídat neúspěch ve věci, porušil svou povinnost péče řádného hospodáře a způsobil společnosti škodu ve výši nákladů řízení protistrany. Protistrana pak měla plné právo proti němu nárok na náhradu škody uplatňovat ihned k okamžiku pravomocného rozhodnutí soudu o zamítnutí žaloby a rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady řízení.

Autor: Veronika Odrobinová, Olga Králíčková

Autor: Veronika Odrobinová, Olga Králíčková