Pokyn GFŘ D-17

Publikováno:
5. září 2014
Obor:

GFŘ vydalo nový pokyn D-17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně. Tento pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. září 2014. Úplné znění naleznete zde:

 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR-D-17.pdf

Autor: Ivan Fučík