Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní

Publikováno:
20. srpen 2014
Obor:

Ministerstvo financí vydalo nový Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní, který zrušuje Pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní. Pokyn nabude účinnosti dne 1. září 2014. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. MF-1. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též doba, která uplynula ode dne zahájení těchto řízení do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto pokynu. Celé znění pokynu naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_MF-4_lhutnik.pdf

Autor: Ivan Fučík