Pojistné u nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům

Komora daňových poradců se obrátila na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (dále jen „VZP“) a Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) s žádostí o poskytnutí metodického pokynu, jak mají plátci pojistného správně postupovat při opravě zdravotního a sociálního pojištění za období leden až červen 2022 v návaznosti na novelu § 6 odst. 6. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“), která nabyla účinnosti dne 1. července 2022.

Tato novela zákona snižuje výši nepeněžního příjmu zaměstnance v případě, že je mu zaměstnavatelem bezplatně poskytnuto nízkoemisní motorové vozidlo pro služební i soukromé účely pro celé zdaňovací období roku 2022. Podle přechodného ustanovení se snížená procentuální částka 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního motorového vozidla použije na celé zdaňovací období roku 2022

Vzhledem k výše uvedenému se komora daňových poradců obrátila na VZP a ČSSZ s žádostí o sdělení metodického postupu u těchto institucí. 

Sdělení VZP

Uplatnění postupu odvodu pojistného u VZP považuje za rozhodné období kalendářní měsíc, nikoliv kalendářní rok, proto se považuje za odvedené pojistné na zdravotní pojištění za období leden až červen 2022 za správné a neměly by být prováděny žádné zpětné opravy za výše uvedené období. Uvedeným postupem se tak bude celkový roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a celkový roční zdanitelný příjem zaměstnance za rok 2022 lišit. 

Komora daňových poradců zatím neobdržela zpětnou vazbu od ČSSZ. 

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč