Pohledávky za upsaný základní kapitál a základní kapitál

Publikováno:
7. květen 2015

V dnešním článku se budeme zabývat první položkou rozvahy na straně pasiv a to základním kapitálem (dále jen „ZK“), a současně také první položkou na straně aktiv a to pohledávkami za upsaný základní kapitál. Zaměříme se především na vymezení ZK, jeho výši a úlohy sehrávající v obchodních společnostech.

Zákonná úprava

Z účetního pohledu se pohledávkami za upsaný ZK a ZK zabývá zejména § 5 a § 14 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a český účetní standard č. 12, č. 17 a č. 18. Z pohledu práva se s těmito pojmy setkáváme zejména v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Identifikace a tvorba ZK

Pod pojmem ZK se rozumí souhrn veškerých peněžních prostředků a nepeněžních vkladů vložených do společnosti. ZK lze tvořit peněžními vklady, nepeněžními vklady, což může být vklad nemovitostí a či jiný hmotný nebo nehmotný majetek, nebo jejich kombinací. V účetnictví je zobrazen ZK na účtu 411 – základní kapitál, případně na účtu 491 - účet individuálního podnikatele (platí u fyzických osob), jakékoliv změny ZK jsou účtovány přes účet 419 – změny základního kapitálu.

Při založení společnosti je ZK tvořen vklady společníků či jiných třetích osob, přičemž při zápisu do obchodního rejstříku musí být splaceno v případě společnosti s ručením omezeným alespoň 30 % z každého peněžitého vkladu, zatímco v případě akciové společnosti musí být splaceno zároveň emisní ážio každého zakladatele a souhrn základního kapitálu musí činit 30 %. U ostatních nesplacených vkladů ke dni založení společnosti, vzniká společnosti pohledávka za upsaný ZK, která je zohledněna na účtu 353 – pohledávky za upsaný ZK. Tyto pohledávky jsou splatné ve lhůtě předem stanovené ode dne vzniku společnosti, přičemž u společnosti s ručením omezeným nejpozději do 5 let a u akciové společnosti nejpozději do 1 roku. Po splacení či vložení aktiva do společnosti, je pohledávka zúčtována se současným zohledněním příslušného aktiva. Stejným způsobem se postupuje i v průběhu fungování společnosti při zvyšování ZK, kdy pohledávka za společníkem z titulu vkladu je promítnuta zápisem 353/419. K datu zápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku dochází k zaúčtování 419/411.

ZK dle obchodních společností

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích došlo u obchodních společností ke změnám ve stanovení minimální výše vkladů do základního kapitálu.

Mezi obchodní korporace, které mají povinnost vytvářet základní kapitál, patří následující společnosti:

Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.), která patří mezi nejrozšířenější formy podnikání. Od roku 2014 je možné založit s.r.o. s pouhou 1 Kč. V daném případě si musí společnost dát pozor na možné předlužení společnosti, která je spojena s vysokými náklady a nižšími zisky v začátcích podnikání. Některé nově vznikající společnosti využívají možnost 1 Kč ZK, některé jsou však i nadále zakládány se ZK vyšším než 1 Kč, protože si uvědomují možné dopady insolvenčního zákona.

Sotva něco málo po roční účinnosti ZoK vyvstává otázka, jak dlouho bude možné zakládat s.r.o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč, protože se v poslední době vyskytují spekulace o zrušení daného ustanovení. Tím by však došlo ke ztížení podnikání v České republice a navrácení k předchozímu systému.

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií a jejíž ZK musí činit minimální výši vkladu alespoň 2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož ZK tvoří členské vklady a do obchodního rejstříku je zapsán ZK v hodnotě součtu těchto vkladů.

V případě komanditní společnosti je tvořen základní kapitál vklady komanditistů, jejichž výše je jim stanovena společenskou smlouvou.

Možnosti změny ZK

V průběhu fungování společnosti může dojít ke zvýšení nebo snížení ZK. Z pohledu práva je jednodušší ZK zvýšit a to z toho důvodu, že při snižování ZK je nutné dodržet zákonem dané podmínky. S účinností nového obchodního práva nedošlo v oblasti zvýšení či snížení ZK k žádným výrazným změnám. Změna ZK musí být schválena valnou hromadou a to dvoutřetinovou většinou hlasů, pokud není stanoveno jinak společenskou smlouvou. O usnesení valné hromady musí být pořízen notářský zápis.

Změny ZK mohou nastat:

  1. Snížením ZK (ZK nesmí klesnout pod zákonem stanovenou hodnotu), a to:
  • Použitím ZK na úhradu ztráty minulých období (z pohledu účetnictví se bilanční suma nemění, dochází ke změně ve struktuře pasiv);
  • Výplatou společníkům (z pohledu účetnictví proběhne změna bilanční sumy jak v aktivech, tak pasivech);
  1. Zvýšením ZK, a to:
  • Vkladem (z pohledu účetnictví proběhne změna bilanční sumy jak v aktivech, tak pasivech);
  • Z vlastních zdrojů společnosti (z pohledu účetnictví se bilanční suma nemění, dochází ke změně ve struktuře pasiv);
  • Kombinace předchozích způsobů.

V dnešním čísle jsme se zabývali první položkou vlastního kapitálu. Na ostatní položky vlastního kapitálu se můžete těšit v dalších několika vydáních našeho Newsletteru.

Autor: Klára Honzíková