Platby daně z nemovitostí od roku 2013

Publikováno:
21. květen 2013
Obor:

Stejně jako u jiných daní, došlo od 1. ledna 2013 k několika změnám v oblasti daně z nemovitosti. Jelikož se blíží termín její splatnosti, přinášíme Vám základní informaci o této dani a o změnách, ke kterým dochází v roce 2013.

Způsob platby

Existuje několik způsobů, které může daňový subjekt použít k úhradě dani z nemovitosti. Prvním je platba prostřednictvím poštovní složenky. Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku. Pokud je částka daně nižší než 5 000 Kč je zasílána pouze jedna složenka, v případě částky vyšší je daň placena ve dvou splátkách (daňový subjekt se však může rozhodnout a zaplatit obě částky najednou v prvním termínu splatnosti daně).

V případě, že daňový subjekt se rozhodl zaplatit a již zaplatil daň bankovním převodem, slouží mu zaslaná složenka pro kontrolu vlastní povinnosti a případnému doplacení rozdílu.

V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je nutné počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží poplatníci složenky současně, ale jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich obdrželi poplatníci nejdéle do 25. května 2013.

V důsledku restrukturalizace správy daní, od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitosti v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze prostřednictvím svých územních pracovišť. Následkem této změny ve správě daně z nemovitosti je od 1. ledna 2013 tato daň sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.

Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně tento seznam k nahlédnutí nejméně po dobu 30 dnů. V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, které finanční úřady vydají, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013. Poplatníci pak mohou nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného konkrétním územním pracovištěm pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. celý kraj nebo pro hlavní město Prahu. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.

Splatnost daně nemovitosti

Jak již bylo řečeno výše, částka nepřesahující 5 000 Kč je splatná nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daňovou povinnost uhradit i v případě, kdy se poplatník rozhodne částku vyšší než 5 000 Kč zaplatit najednou.

V případě rozdělení daně do dvou splátek jsou termíny pro jejich splatnost následující:

  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období

Závěrem je pak nezbytné upozornit na to, že změnou ve struktuře finančních úřadů došlo i ke změně jejich bankovních spojení. A proto by měl poplatník počítat s tím, že již nebude moci zaplatit daň na stejný účet, jako tomu bylo v roce 2012. Toto se týká především těch, kteří platí daň trvalým příkazem, a proto by si měli tyto údaje zkontrolovat a aktualizovat.

Rovněž je nutné si pamatovat, že adresa PO Boxu, která je uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům.

Jan Stejskal
Tým Ivana Fučíka

Autor: Ivan Fučík