Oznámení o uzavření kontraktu vedoucího ke vzniku stálé provozovny

Publikováno:
6. červen 2011
Obor:

Chtěli bychom upozornit na povinnost, která není daňovým poplatníkům příliš známá. Jedná se o povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s daňovým nerezidentem České republiky, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny. Nejedná se o povinnost novou. Do 31. 12. 2010 byla tato oznamovací povinnost upravena v § 34 odst. 17 zákona o správě daní a poplatků. S účinností od 1. 1. 2011 tuto povinnost upravuje zákon o daních z příjmů, do kterého byl vložen nový § 38t, kde je tato problematika řešena ve druhém odstavci. 

Co se týče podmínek, za kterých může dojít ke vzniku stálé provozovny, je ve výše zmíněném ustanovení odkázáno na § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Nejčastěji k takovýmto situacím bude docházet u dlouhodobějších stavebních projektů, u kterých bude již z počátku jasné, že dojde ke splnění časového testu a tudíž ke vzniku stálé provozovny (dle českého zákona o daních z příjmů jde o projekty přesahující 6 měsíců, dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění jde zpravidla o projekty přesahující 12 měsíců), dále u poskytování služeb, obchodního, technického nebo jiného poradenství, u zprostředkovatelských činností poskytovaných na území České republiky a tzv.

nezávislých činností vykonávaných na území České republiky (např. architekti, inženýři,

právníci, umělci, daňoví a účetní poradci apod.), u kterých bude rovněž např. z uzavírané smlouvy zřejmé, že bude splněn časový test.  Dalším případem může být i vznik stálé provozovny z titulu tzv. „závislého zástupce“, kdy stálá provozovna vzniká ihned bez časového testu (např. z důvodu uzavření smlouvy se zahraniční osobou, pro kterou bude na území České republiky jednat v zastoupení český rezident, který bude mít za zahraniční osobu oprávnění uzavírat smlouvy, jež budou pro tuto za zahraniční osobu závazné).

Oznamovací povinnost mají jak české právnické i fyzické osoby (čeští rezidenti), tak stálé provozovny českých nerezidentů vzniklé na území České republiky. Znamená to tedy, že českému obchodnímu partnerovi, který si nechá od německé společnosti postavit obchodní centrum, kdy doba výstavby je předběžně naplánována na 22 měsíců, vznikne při podpisu smlouvy o dílo povinnost oznámit svému místně příslušnému správci daně skutečnost, že došlo k uzavření smlouvy, která s nejvyšší pravděpodobností povede ke vzniku stálé provozovny na území České republiky (dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem se za stálou provozovnu považuje staveniště nebo montáž, které trvají déle než 12 měsíců).

V daném ustanovení není upřesněno, co je myšleno pojmem „oznámit neprodleně“. Domníváme se, že pojem „neprodleně“ je třeba chápat v souladu s jeho obecným smyslem jako co možná nejdříve, tj. např. ihned po podpisu smlouvy o výstavbě obchodního centra oběma smluvními stranami. V případě Vašeho zájmu o pomoc při přípravě oznámení takovýchto skutečností Vašemu správci daně Vám budeme rádi nápomocni.

Autor: Fučík & partneři