Opětovně zavedené povinné testování zaměstnanců

Dne 19. listopadu 2021 vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým opětovně zavádí povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců související s povinným pravidelným testováním zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

 

Povinnosti zaměstnavatelů

Dle nového mimořádného opatření musí zaměstnavatelé nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování (tj. použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

Dále je zaměstnavatel povinen vést evidenci provedených testů, do které se zaznamenává datum provedení testu a jméno osoby, která jej podstoupila.

Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci mají povinnost na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test ve stanovené frekvenci, a to s výjimkou těch, kteří:

  • mají ukončené očkování proti onemocnění covid-19, od něhož uplynulo alespoň 14 dní,
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula-li u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,
  • v posledních 7 dnech podstoupili RT-PCR test s negativním výsledkem,
  • v posledních 7 dnech podstoupili rychlý antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem.

Zaměstnanci, kteří splňují výjimku z povinnosti testování, musí tuto skutečnost zaměstnavateli prokázat, a to zejména certifikátem o provedeném očkování, příp. potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Povinnost podstoupit rychlý antigenní test rovněž nemá zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami (např. zaměstnanci na home office).

Pokud není zaměstnanec přítomen na pracovišti v den testování, podstoupí test následně v den jeho příchodu na pracoviště.

Co dělat v případě odmítnutí testování ze strany zaměstnance?

Zaměstnanec, který odmítne podstoupit rychlý antigenní test na pracovišti, je povinen nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo jiný obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem), a to celou dobu přítomnosti na pracovišti, a dále dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob.

Zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a organizačním opatřením zajistit omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti na nezbytnou míru.

Může zaměstnavatel zpracovávat údaje o testování nebo očkování?

Údaje o provedeném testování nebo o ukončeném očkování jsou osobními údaji souvisejícími se zdravotním stavem zaměstnance a jejich zpracování je dle nařízení GDPR až na výjimky zakázáno. Mezi výjimky se však řadí „zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva“. Do takových povinností spadá i povinnost testování zaměstnanců (vyjma stanovených výjimek, které musí zaměstnanci zaměstnavateli prokázat) a vedení evidence provedených testů dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které je tedy právním základem pro zpracovávání údajů o provedeném testování a rovněž o ukončeném očkování, příp. vedení evidence testovaných a očkovaných zaměstnanců. V aktuálním kontextu je zároveň potřeba mít na paměti široký veřejný zájem ochrany zdraví spočívající v zamezení šíření onemocnění covid-19 ospravedlňující tento zásah do zaměstnancových svobod.

Evidence testovaných a očkovaných zaměstnanců

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a nařízením GDPR by tyto evidence měly obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnanců, tj. jméno doplněné o informaci o testování (datum testu a jeho výsledek) nebo dokončeném očkování (datum poslední dávky). Údaj o očkování je přitom zaměstnanec povinen zaměstnavateli dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví sdělit, resp. prokázat, že se na něj uplatňuje výjimka z povinného pravidelného testování. V případě, že zaměstnanec odmítne zaměstnavateli údaj o svém očkování sdělit, bude tím porušovat svou povinnost a mělo by na něj být hleděno jako na neočkovaného (tj. měl by podstupovat pravidelné testování na pracovišti).

Autor: Veronika Odrobinová, Martina Šumavská, Grant Thornton Czech Republic