Opatření ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na právnické osoby

Publikováno:
8. duben 2020
Obor:

V době epidemie COVID-19 může být komplikované svolat valnou hromadu, případně dozorčí radu společnosti, zvláště pokud společenská smlouva nebo stanovy nepřipouští možnost hlasovat distančně – tzv. per rollam. Taková situace je problematická zejména v případech, kdy musí být schválena účetní závěrka nebo znovuzvolen člen orgánu společnosti, protože mu končí funkční období. Vláda se snažila ulehčit složité postavení právnických osob v souvislosti s uvedeným a proto schválila 31.3.2020 návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále jen „Zákon“).

Jaké jsou navržené změny týkající se korporátních aspektů právnických osob?

Rozhodování orgánů právnických osob – zjednodušení a umožnění distančního rozhodování

  • Orgán právnické osoby může rozhodovat distančně v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (řádně svolané zasedání s využitím komunikace na dálku - např. Skype, Microsoft Teams, WebEx apod.), i když to nepřipouští společenská smlouva nebo stanovy.
  • Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu si sám určí podmínky tento jiný orgán.

Členové volených orgánů – funkční období

  • Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby po dni účinnosti Zákona v době trvání mimořádného opatření nebo v době 1 měsíce po jeho skončení, prodlužuje se jeho funkční období automaticky do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádného opatření při epidemii COVID-19.
  • Pokud člen voleného orgánu doručí nesouhlas s prodloužením funkčního období před uplynutím funkčního období právnické osobě, jeho funkční období se neprodlouží.
  • Zákon umožňuje tzv. kooptaci i v případě, kdy ji nepřipouští společenská smlouva nebo stanovy.
  • Pokud uplynulo funkční období člena v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii COVID-19 a dnem nabytí účinnosti Zákona a nebyl jmenován člen nový, je možné funkci toho člena obnovit; s tím však musí člen souhlasit. Funkce bude obnovena do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádného opatření při epidemii COVID-19.

Projednání účetní závěrky – prodloužení lhůty

  • Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii COVID-19, uplyne až 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

Karel Nejtek
David Fabián

Autor: Fučík & partneři