Odstřel daňových poradců, advokátů a auditorů – pokračování příběhu?

Publikováno:
2. květen 2018
Obor:

O co jde? O mlčenlivost advokátů, daňových poradců a auditorů, kteří poskytují poradenské služby svým klientům. Státní správa (a nejen česká) vidí v poradcích jeden z důvodů daňových úniků. Změny zákonů mají daňové poradce odradit od poskytování tzv. „agresivního" daňového poradenství.

Pokusím se zrekapitulovat situaci z pohledu dotčených zákonů a směrnic, abychom si společně nakonec mohli udělat každý svůj úsudek. 

Evropská komise přijala v roce 2011 směrnici o správní spolupráci v oblasti daní DAC (Directive on Administrative Cooperation in Taxation). Tato směrnice se postupně doplňuje o nové povinnosti. Její součástí je tzv. Mezinárodní automatická výměna informací. DAC 5 – umožňuje přístup k informacím poskytovaným finanční správě pro boj proti strukturám určeným k praní špinavých peněz, k financování terorismu a trestné činnosti. 

Kromě DAC zavádí Evropská komise v rámci boje proti erozi základu daně a přesouvání zisku do evropského práva směrnici ATAD (Anti Tax Avoidance Directive – Zamezení vyhýbání se daňové povinnosti). Tato směrnice vychází z iniciativy OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Směrnice platí pouze pro právnické osoby a jejich stálé provozovny.

Příběh začíná implementací směrnice EU DAC 5.

Ministerstvo financí navrhlo na začátku letošního roku Sněmovně novelu daňového řádu, která má podle něj za úkol implementovat do našich předpisů směrnici EU DAC 51. Ta ji na svém zasedání schválila a 3. 4. 2018 ji předala Senátu. Směrnice DAC upravuje povinnosti finančních institucí v rámci tzv. mezinárodní automatické výměny informací. O nových povinnostech advokátů a daňových poradců se v ní ale nedočtete. 

Co je v novele daňového řádu vlastně napsáno?

Podle návrhu mají povinné osoby (například advokáti, daňoví poradci, auditoři a notáři) novou povinnost, oznámit finančnímu úřadu na jeho žádost údaje o podezřelé osobě.2

Jinými slovy všechny povinné osoby určené zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz) jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout zákonem uvedené údaje, a to pouze v rámci tzv. mezinárodního dožádání. Rozsah takového dožádání není nikde definován. Tomu rozumím tak, že pokud mám jako auditor nebo daňový poradce vyžádané údaje, musím je správci daně poskytnout, bez ohledu na zásadu mlčenlivosti. Musím tak udat svého zákazníka? Zákon v tomto bodě nově prolamuje mlčenlivost daňového poradce, advokáta, auditora i notáře. 

Co je vlastně v zákoně proti praní špinavých peněz? 

Podle zákona proti praní špinavých peněz je podezřelým obchodem podléhajícím oznamovací povinnosti, obchod určený k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu3. V tomto zákoně je upravena povinnost daňového poradce nahlásit podezřelý obchod Komoře daňových poradců v případě, že klient žádá o právní poradenství za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za účelem financování terorismu4.

Povinnost cokoliv oznamovat nemá daňový poradce při zastupování klienta například v daňovém řízení.

Co říkají na prolomení mlčenlivosti advokáti a soudci?

K uvedenému se ostře vyhranila i například Česká advokátní komora ve svém prohlášení5 nebo Mgr. Tomáš Rydval ve svém článku v e-právu6

Pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka, který byl Sněmovnou odmítnut, měl citované prolomení mlčenlivosti ještě umocnit. Podle něho by napříště bylo advokátům a daňovým poradcům uloženo, stát se doslova pomocníkem daňové správy při výběru daní. Museli by jí totiž udávat své klienty, pokud by se dozvěděli informace „nasvědčující tomu“, že ze strany klienta „nedošlo nebo nedojde“ ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 Kč.7

A co říká Ministerstvo financí?

Ministryně financí v demisi, JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. komentuje situaci na stránkách Ministerstva financí:

„Správce daně si bude moci vyžádat informace od členů profesních komor pouze v rozsahu směrnice DAC 5, tedy za účelem mezinárodní výměny informací. Vládní návrh se v případě advokátů, daňových poradců, notářů, soudních exekutorů a auditorů s ohledem na specifické postavení těchto profesí drží minima nutného pro řádnou implementaci této směrnice. Advokáti a další právní profese budou konkrétně poskytovat např. údaje z oblasti správy cizího majetku, advokátních úschov či zprostředkování obchodů. Naopak nebudou poskytovat údaje z oblasti právní pomoci, což je těžiště jejich práce (např. obhajoba v trestním řízení, rady týkající se daňového sporu).“ 8 Přeju si, aby to, co říká paní ministryně, platilo, i když z textu novely daňového řádu to podle mého názoru přímo nevyplývá.

Jak to bude s poskytováním daňového poradenství po novele?

Pokud prolomení mlčenlivost takto Senát a prezident opravdu schválí, budou advokáti, daňoví poradci a auditoři upozorňovat své klienty, aby jim raději nesdělovali ty informace, které nechtějí, aby se dozvěděl správce daně. V takovém případě, ale nebudou schopni jim dobře poradit. Riziku se daňový poradce může vyhnout u plánovaných transakcí, které klientovi nedoporučí. Daňová stanoviska k již uskutečněným transakcím budou riziková. Možná daná situace povede ke zdražení poradenských služeb, za rizika, která „odvážní poradci“ ponesou.

Posláním daňového poradce je pomáhat klientovi s podnikáním. Cílem společnosti je podporovat podnikatele v jejich prospěšném podnikání. K tomu, aby mohli podnikat, potřebují v dnešním složitém regulovaném právním a daňovém prostředí, které stát a EU svými směrnicemi a zákony vytváří, advokáty, daňové poradce a auditory.

 Jsem proto optimistou. Nevěřím, že chce zákonodárce opravdu úplně vyřadit daňové poradce z poskytování poradenských služeb. Nikdo přece nechce platit daně vyšší, než stanoví zákon. Není to zájmem společnosti. Nebo ano?

Reference:

1.

a) údaje získané při provádění identifikace klienta

b) údaje získané při provádění kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

c) údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b)

d) dokumenty obsahující údaje podle písmen a) a b).

 

2.  Pokud je povinnou osobou podle odstavce 1 advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor, může správce daně vyžádat údaje a dokumenty podle odstavce 1 pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 1 a 2 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se použijí obdobně.“

3. Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

4. §26 zákona 253/2008 Sb.,(„proti praní špinavých peněz“) Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích

 - 1. Ustanovení § 18 odst. 1 a § 24 odst. 1 se nevztahují na auditora, účetního, soudního exekutora nebo daňového poradce, pokud jde o informace, které získá od svého klienta nebo které získá o svém klientovi během zjišťování jeho právního postavení, během jeho zastupování v soudním řízení anebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému řízení, bez ohledu na to, zda jsou takové informace získány před tímto řízením, během něj nebo po něm.

 - 2. Má-li auditor, účetní, soudní exekutor nebo daňový poradce za to, že klient žádá o právní poradenství za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za účelem financování terorismu, odstavec 1 se nepoužije.

 - 3. Oznámení podle § 18 učiní

a) auditor Komoře auditorů České republiky

b) soudní exekutor Exekutorské komoře České republiky

c) daňový poradce Komoře daňových poradců České republiky

5. https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17205

6. https://www.epravo.cz/top/clanky/prolomeni-mlcenlivosti-advokatu-danovych-poradcu-a-notaru-v-ramci- novely-danoveho-radu-107186.html?mail

7. JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. Volný odstřel advokátů a daňových poradců povolen? www.pravniprostor.cz/nazory/autor-4/volny-odstrel-advokatu-a-danovych-poradcu-povolen.

8. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2018/proc-je-dobre-implementovat-smernici-dac-31140

 

Ivan Fučík

Autor: Ivan Fučík