Odložený termín podání daňových přiznání je tu!

Publikováno:
26. červen 2012
Autor:
Obor:

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů v blížícím se termínu se týká fyzických i právnických osob, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce na základě plné moci, nebo v případě obchodních společností či družstev, které mají povinný audit dle zákona o účetnictví. Tento termín nemusí být aktuální pro osoby, které požádaly finanční úřad o prodloužení termínu z důvodu zahraničních příjmů, nebo mají tzv. hospodářský rok.

Cílem tohoto příspěvku je zrekapitulovat jednotlivé termíny a povinnosti, které daňové subjekty musí v nejbližších dnech splnit. 

Daně z příjmů

Řádným termínem podání přiznání k daním z příjmů za rok 2011 (dále jen „daňové přiznání“) připadl letos na pondělí 2. dubna 2012, a to jak přiznání k dani z příjmů fyzických, tak i právnických osob. Pokud daňový subjekt zplnomocnil daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání, nebo má zákonem o účetnictví uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, měl termín pro podání daňového přiznání odložen o tři měsíce, tj. pro tento daňový subjekt platí tzv. „odložený“ termín pro podání daňového přiznání, který v letošním roce připadá na pondělí 2. července 2012. Tento den jsou daně z příjmů rovněž splatné. Pro úplnost uvádíme, že v tento den by již měly být částky daňových nedoplatků připsány na účtu místně příslušného finančního úřadu nikoli pouze odepsány z účtu daňového subjektu.

V případě, že se s podáním daňového přiznání zpozdíte o více pět dní, vyměří vám finanční úřad pokutu ve výši 0,05% stanovené daně, nebo 0,01% stanovené daňové ztráty, a to za každý den prodlení. Pokuta bude vyměřena min. ve výši 500 Kč, ovšem maximálně do výše 300 tis. Kč.

Pokud neuhradíte do dne splatnosti daně svůj nedoplatek daní z příjmů, bude uplatněn úrok z prodlení.  Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,75 %.

Sociální pojištění OSVČ

Fyzická osoba, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích samostatně výdělečné činnosti. Tento přehled musí být předložen nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.

Pokud OSVČ zpracovává a podává daňové přiznání daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost včas (tj. do 30. dubna 2012) doložila příslušné OSSZ/PSSZ, je povinna přehled za rok 2011 podat nejpozději do 2. srpna 2012. Doplatek pojistného za rok 2011 vyplývající z přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu – nejpozději do 10. srpna 2012. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ.

Za porušení povinností může být OSVČ uložena pokuta podle až 20 000 Kč (resp. 100 tis. Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti). Neuhradí-li OSVČ doplatek pojistného, zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve lhůtách stanovených zákonem, a nebo zaplatila-li v nižší částce než je povinna zaplatit, je povinna platit penále, které  činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Zdravotní pojištění OSVČ 

Přehled o příjmech a výdajích roku 2011 je OSVČ povinna předložit i své příslušné zdravotní pojišťovně, nejpozději do jednoho měsíce od termínu pro podaní daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

V případě, že daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost včas doložila příslušné OSSZ/PSSZ, je OSVČ svůj přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 povinna podat nejpozději dne 2. srpna 2012. Doplatek pojistného za rok 2011 vyčíslený v přehledu je splatný nejpozději do osmi dnů po dni podání tohoto přehledu – nejpozději do 10. srpna 2012 Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné zdravotní pojišťovny.

Při nepředložení přehledu o příjmech a výdajích OSVČ v zákonném termínu může zdravotní pojišťovna uložit pokuta až do výše 50 tis. Kč.Vypočtený rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného musí OSVČ zaplatit do osmi dnů ode dne ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2011. V případě, že bude zaplacen v pozdějším termínu, čeká OSVČ penále z prodlení v částce 0,05 % z dlužné částky za den prodlení.

V případě Vašeho bližšího zájmu o tuto problematiku nás neváhejte kontaktovat.

Autor: