Nový občanský zákoník ve vztahu k e-shopům

S účinností nového občanského zákoníku (NOZ), tedy od 1.1.2014 nastává snad největší změna, týkající se podnikání v historii samostatné České republiky. Tento článek se zabývá problematikou vztahující se ke změnám v souvislosti s internetovými obchody – e-shopy. NOZ se mimojiné více zaměřuje na ochranu spotřebitele a zákazníci tak získají větší práva kdežto prodávajícím vzniknou nové povinnosti.

 V NOZ se zpřísňuje informační povinnost provozovatele e-shopu, tím má za cíl chránit kupujícího. Provozovatel e-shopu bude podle zákona povinen kupujícímu poskytnout veškeré podstatné údaje související s prodejem (závazkovým vztahem) a informovat ho o možnostech a náležitostech jeho ukončení. NOZ přímo explicintně uvádí v § 1811 výčet informací, které je prodávající povinen kupujícímu poskytnout. V případech, kdy jsou smlouvy uzavírány prostřednictvím internetu, či jinak na dálku, je tento výčet ještě rozšířen o další informace uvedené viz § 1820 NOZ. 

Co z toho pro vás, jako provozovatele e-shopu vyplývá?

Spotřebitel bude oprávněn odstoupit od kupní smlouvy po podstatně delší dobu než nyní, pokud bude poučen špatně nebo vůbec nepoučen o možnosti od smlouvy odstoupit. Kupující by měl také být poučen o tom, že nese náklady na vrácení zboží, protože pokud prodávající kupujícího neupozorní, že s vracením zboží jsou spojeny náklady, může se kupující těchto nákladů na prodejci domáhat.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy zůstává stejná, tedy čtrnáct  dnů ode dne převzetí zboží.

Prodávající však může kupní cenu vrátit až poté, co mu kupující dokáže, že  zboží předal nebo že zboží odeslal.

Jak to bude s reklamacemi aneb odpovědností za vady výrobku v NOZ („záruční lhůta“) ?

Mezi odbornou veřejností a i autory zákona bohužel prozatím panují neshody o tom, jestli NOZ zachovává současnou úpravu odpovědnosti za vady, tedy že po lhůtu 24 měsíců po koupi odpovídá prodávající (záruční lhůta). Část tvrdí, že se záruka u spotřebního zboží ruší, druhá část naopak tvrdí, že 24měsíční záruka trvá i nadále. Bohužel naprostou jistotu v této otázce přinese v budoucnu až judikatura soudů, v čemž se skrývá největší problém, protože právní jistoty tak bude moci nabýt prodejce a i kupující zřejmě až po několika letech(!). Bylo by tedy vhodné, aby prodejci, kteří chtějí záruku spotřebitelům poskytovat, uvedli to výslovně ve svých obchodních podmínkách, ovšem aby zároveň vzhledem k smyslu podnikání nabídli záruku únosnou podnikatelskému riziku.

Je proto vhodné nechat si upravit ochodní podmínky v souladu se zákonem někým, kdo se na toto specializuje.

Novinkou je, že pro prodávajícího bude závazná i záruční doba, kterou uvede na obalu věci nebo v reklamě na ni. Pokud tu nebude chtít zákazníkovi poskytnout, je třeba aby prodávající odstranil informaci o záruční době ze svých obchodních podmínek. Taková praxe by však mohla znamenat, že by prodávající neměl odpovědnost za vady zboží, které by se objevily až po okamžiku prodeje a kupující by tak neměl žádné nároky vyplývající z vad na věci (oprava věci, sleva z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy).

Co říci na závěr tohoto krátkého seznámení s NOZ?

Vzhledem k tomu, že účinnost NOZ se nezadržitelně blíží (i přes nedávné náznaky, že tomu tak nebude) a tedy veškeré smlouvy uzavřené po 1.1.2014 se budou již řídit novou úpravou NOZ, považuji za nutné upozornit na výše uvedené nejdůležitější změny a doporučit důkladnou revizi kupních smluv a obchodních podmínek, aby byly po 1.1.2014 v souladu s NOZ a nezpůsobily vám,  provozovatelům e-shopů značné komplikace, kterým bylo možné předejít.

Doufám, že vás tento krátký článek zaujal a pokud budete mít zájem, jsem vám v záležitostech ohledně výše uvedeného a i dalších plně k dispozici. Neváhejte se na mě obrátit.

Mgr. Daniel Macek, advokát                                                                  

daniel@maceklegal.cz

Autor: Fučík & partneři