Novinky v ručení za odvod DPH od roku 2013

Publikováno:
9. březen 2013
Obor:

S účinností k 1. 1. 2013 dochází opětovně k významným změnám v oblasti ručení za odvod DPH. Zákon č. 502/2012 Sb., kterým dochází ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů (dále jen „novela zákona“), obsahuje především tzv. technické změny v oblasti uplatňování DPH. Tato novela zákona byla připravena především z důvodu povinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 22. července 2010 pokud jde o pravidla fakturace, a z důvodu zavedení dalších opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti DPH.

Povinnost zveřejňovat bankovní účty používané pro ekonomickou činnost

První změnou v oblasti ručení za odvod DPH je zavedení povinnosti pro všechny osoby povinné k dani zveřejnit bankovní účty používané k ekonomické činnosti (§ 96 a § 98 odst. 1 písm. d), které je nutné uvádět v přihlášce k registraci k DPH. Tato bankovní čísla jsou poté zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro dosavadní plátce z této změny vyplývá povinnost oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději 28. února 2013. Pokud nebude tato povinnost splněna, bude k tomu přistoupeno tak, že daňový subjekt určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti. K následnému zveřejnění pak dojde prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.

Jak bankovní účty správci daně sdělit? Plátci, kteří jsou registrováni k dani z přidané hodnoty po 1. 1. 2013, vyplní tento povinný údaj při registraci prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty“ č. 25 5104 MFin 5104 – vzor č. 5. Stávající plátci pak musí tuto povinnost splnit prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 – vzor č. 1. Oba tyto formuláře jsou k dispozici na stránkách www.financnisprava.cz.

Z dané změny pro daňové subjekty vyplývá, že při použití jiných než zveřejněných účtů ručí příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Institut ručení lze v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna 2013.

Nespolehlivý plátce

Jako další byl zaveden institut „nespolehlivého plátce“ (§ 106a novely zákona), který má umožnit identifikaci plátců, kteří závažným způsobem porušují povinnosti při správě DPH a u kterých nemůže správce daně z moci úřední zrušit registraci plátce, jelikož tito plátci splňují obvykle základní podmínku pro plátce, tj. překročení stanoveného obratu pro povinnou registraci DPH. Skutečnost, že se plátce stal plátcem nespolehlivým, pak správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, prostřednictvím informačních systémů o plátcích DPH.

Z této novely pro daňové subjekty vyplývá, že pokud se stanou příjemcem zdanitelného plnění, kdy poskytovatel plnění je nespolehlivý plátce, nově ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§ 109 odst. 3 novely zákona).

Ručení za DPH oprávněným příjemcem

Tento institut vzniká ve spojení s přijetím výrobků podléhajících spotřební dani, kdy oprávněnému příjemci vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň (§ 108a novely zákona). Oprávněný příjemce ručí správci daně za daň, která nebyla osobou, která pořídila toto zboží z jiného členského státu, zaplacena správci daně při dodání tohoto zboží třetí osobě v tuzemsku.

Ručení příjemce zdanitelného plnění při dodání pohonných hmot

Nově pak vzniká i tento institut, který se vztahuje na případy, kdy plátce přijme zdanitelné plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot od jiné osoby než distributora pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty (§ 109 odst. 4 novely zákona).

Příjemce ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění není o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty. Registr distributorů je k dispozici na internetových stránkách www.celnisprava.cz.

Jak předejít ručení

Odběratel může předejít ručení za daň neodvedenou dodavatelem tím, že použije institut zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH.

Autor: Ivan Fučík