Novinky v oblasti IFRS – Nový návrh účtování o leasingu

Publikováno:
3. říjen 2013
Obor:

Leasing je u mnoha společností nedílnou součástí podnikání. Je to prostředek pro získání majetku a jeho financování. V současné době se rozlišují dva modely – tzv. finanční a operativní pronájem. Pro finanční pronájem je klíčový převod rizik a odměn vyplývajících z vlastnictví pronajatého aktiva a takový leasing se vykáže v podstatě jako nákup aktiva na úvěr. V případě operativního pronájmu není po nájemci vyžadováno, aby vykázal majetek a související závazek. Oba modely leasingu čelí kritice ze strany uživatelů finančních výkazů. Při vyhodnocení formy leasingu v řadě případů dochází k záměrné záměně modelů a tím k ovlivnění aktiv, závazků i hospodářského výsledku. V podstatě se podobné transakce mohou v současné době zobrazit zcela odlišně. U operativního leasingu dochází k opomenutí důležitých informací o významných aktivech a závazcích. Důsledkem toho pak je, že mnozí uživatelé přistupují k úpravám finančních výkazů tak, aby aktiva a související závazky byly zobrazeny bez ohledu na model leasingu.

Vykazování leasingu řeší rada IASB již několik let. První návrh nového standardu byl vydán již v říjnu 2010 a od té doby prošel dalším vývojem. V květnu tohoto roku byl zveřejněn návrh nový. Cílem projektu je vytvořit takový standard, který založí principy uplatňované u pronajímatelů a nájemců tak, aby vykázání poskytovalo dostatečné informace pro uživatele finančních výkazů. V neposlední řadě je třeba říci, že projekt je realizován ve spolupráci s americkou radou FASB, čímž je podpořena harmonizace standardů IFRS a US GAAP. Možnost zasílat komentáře k návrhu je otevřena do 13. září 2013.

Leasing – nový návrh

Předkládaný návrh by se měl týkat všech účetních jednotek, které vstoupí do leasingového vztahu, se specifikovanými výjimkami. Předpokládá se nahrazení současného IAS 17 – Leasingy a souvisejících interpretací. Obdobně by tento návrh měl být zapracován do US GAAP.

Hlavní princip nového návrhu spočívá v uznání aktiva a závazku z leasingu, což představuje vylepšení situace u mnohých leasingů, které v současné době tento princip nevyžadují. Toto se dotkne i současných tzv. operativních leasingů a to v případě, že doba pronájmu přesáhne 12 měsíců. Nájemce vykáže závazek z leasingových splátek a „právo užívání“ majetku po dobu pronájmu.

Uznání (resp. zaúčtování), ocenění a vykázání nákladů a finančních toků vyplývajících z nájemní smlouvy bude záviset na předpokládaném využití ekonomického užitku z pronajatého majetku. Z praktických důvodů bude toto vyhodnocení záviset na přirozené podstatě pronajímaného majetku.

Nový návrh rozlišuje dva typy pronájmu – leasing typu A a leasing typu B.

Leasing u nájemce

Většina pronajatého majetku – mimo nemovitostí – např. vybavení, auta apod., budou klasifikovány jako leasing typu A. V takovém případě bude u nájemce zaúčtováno právo k užívání majetku a závazek z leasingu. Obě položky budou oceněny v současné hodnotě leasingových splátek. V hospodářském výsledku pak bude zobrazen úrok odvíjející se z diskontované hodnoty leasingového závazku a odpis práva k užívání majetku.

Většina pronajatých nemovitostí bude klasifikována jako leasing typu B. V tomto případě bude u nájemce také zaúčtováno právo k užívání aktiva a závazek z leasingu v  ocenění současné hodnoty leasingových splátek. V hospodářském výsledku budou však zobrazeny leasingové splátky jako jeden náklad na základě lineární metody.

Leasing u pronajímatele

U pronajímatele dojde v případě leasingu typu A k odúčtování aktiva v plné výši a uznání práva z leasingu (resp. pohledávky z diskontovaných leasingových splátek) a zbytkového aktiva, které bude představováno ponechanými právy souvisejícími s daným aktivem. V hospodářském výsledku dále bude uznán úrokový výnos po dobu leasingu a to jak z pohledávky z leasingových splátek, tak ze zbytkového aktiva.

Závěrem

Návrh také zahrnuje nezbytné požadavky na zveřejnění. Datum účinnosti nového standardu závisí na ukončení připomínkového řízení a jeho vypořádání. Dle vyjádření si je rada IASB vědoma významnosti vlivu na účetní jednotky a při stanovování konkrétní účinnosti bude přihlížet ke všem relevantním faktorům.

Ing. Klára Honzíková

 klara.honzikova@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík