Novinky v daňové správě od 1. 1. 2011

Publikováno:
9. říjen 2010
Obor:

Jedinou významnou změnou v daňové správě od 1.1.2011 není pouze to, že v účinnost vstoupí nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ale v souvislosti s probíhající „daňovou reformou“ byla provedena i významná změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech (viz 199/2010 Sb., změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů). Zásadní je změna v kompetencích a ve struktuře územních finančních orgánů, zejména zřízení Generálního finančního ředitelství, s účinností od 1. 1. 2011 a nového Specializovaného finančního úřadu, s účinností od 1. 1. 2012.

Generální finanční ředitelství

Doposud bylo nejvyšším řídícím článkem soustavy územních finančních orgánů (finančních úřadů a finančních ředitelství) Ministerstvo financí ČR. Ministerstvo financí jednak řídilo finanční ředitelství a jednak vykonávalo přímo i některé kompetence. V rámci ministerstva tyto činnosti zabezpečoval útvar Ústřední finanční a daňové ředitelství v čele s vrchním ředitelem. Každé z finančních ředitelství bylo samostatnou účetní jednotkou a vykonávalo i personální pravomoci vůči zaměstnancům jím přímo řízeným finančním úřadům.

S účinností od 1.1.2011 bude nejvyšším článkem soustavy územních finančních orgánů Generální finanční ředitelství (GFŘ) v čele s generálním ředitelem, kterého jmenuje a odvolává ministr financí. GFŘ bude nejvyšším správním úřadem pro správu daní. GFŘ vznikne vyčleněním Ústředního finančního a daňového ředitelství z ministerstva financí. GFŘ bude samostatnou účetní jednotkou (finanční ředitelství přestanou být samostatnými účetními jednotkami), bude řídit jednotlivá finanční ředitelství, která se stanou jeho vnitřní organizační jednotkou.

Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmenován pouze současný nebo bývalý zaměstnanec v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu a má v těchto institucích alespoň pětiletou praxi. Navíc nesmí být členem žádné politické strany nebo politického hnutí. Generální ředitel je v územních finančních orgánech oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech. Dále schvaluje organizační řád územních finančních orgánů a rozhoduje o zřízení nebo zrušení poboček územních finančních orgánů, které jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami.

K hlavním činnostem GFŘ, v oboru své působnosti, patří:

 • podílet se na přípravě návrhů právních předpisů,
 • podílet se na zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv,
 • podílet se na zabezpečování analytických a koncepčních úkolů,
 • řídit finanční ředitelství,
 • přezkoumávat rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení,
 • provádění řízení o přestupcích a jiných správních deliktech,
 • vést centrální evidenci, registry a statistiky nezbytné pro plnění úkolů územních finančních orgánů,
 • a další.

Zřízení GFŘ by mělo přinést úspory v oblasti obslužných činností nutných k zabezpečení činnosti územních finančních orgánů a mělo by vést ke zvýšení účinnosti daňové správy.  

Vznik GFŘ je také jedním z kroků v procesu ke zřízení tzv. jednotného inkasního místa (JIM). Projekt vedoucí ke vzniku JIM je rozložen do 4 fází. Od r. 2011 by mělo fungovat generální finanční ředitelství, od r. 2012 specializovaný finanční úřad, od r. 2013 by se měl na finanční úřady přesunout výběr sociálního pojištění a cel a od roku 2014 by pak měly finanční úřady vybírat také zdravotní pojištění. Je tedy otázkou času, zda se předkládaný projekt podaří v uvedených termínech zrealizovat.

Specializovaný finanční úřad

Jedná se o finanční úřad s celostátní územní působností se sídlem v Praze. Specializovaný finanční úřad má stejné kompetence jako jiné finanční úřady, vykonává je však v rámci celorepublikové působnosti a vůči vymezené skupině daňových subjektů. Příslušným finančním úřadem je pro vybrané subjekty, zejména pro:

 • banky a pobočky zahraniční banky,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 mld. Kč.

GFŘ může v rámci svých kompetencí v odůvodněných případech rozhodnout, že vybraným subjektem je kterákoliv právnická nebo fyzická osoba. Pro takovou osobu potom bude příslušným finančním úřadem specializovaný finanční úřad. Příslušným bude v celém rozsahu

působnosti finančních orgánů pro správu všech daní a dotací.

GFŘ může v rámci svých kompetencí v odůvodněných případech rozhodnout i tak, že osoba, která formálně naplňuje znaky vybraného subjektu se za vybraný subjekt nebude považovat a nebude příslušná specializovanému finančnímu úřadu.

Z důvodu zachování kontinuity správy daní budou specializovanému finančnímu úřadu příslušny po dobu minimálně tří let i právnické osoby jimž klesl obrat pod rozhodnou hranici 2 mld. Kč.

V kompetencích finančních úřadů a finančních ředitelství nedochází od 1.1.2011 k významným změnám (krom komentovaných).

V dalším pokračování článků, k novinkám v daňové správě od 1.1.2011, se budeme věnovat novému procesnímu předpisu v oblasti správy daní - Daňovému řádu, který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2011 a současně se k tomuto datu zruší zákon o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), včetně jeho dvou novel. Upozorníme na nejvýznamnější změny, které nastanou v procesu správy daní proti současné právní úpravě.

Autor: Fučík & partneři