Novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2017 a 2018 – 2. část

Publikováno:
25. leden 2018
Autor:
Obor:

Na základě novel zákona o daních z příjmů přijatých v loňském a předloňském roce dochází pro zdaňovací období roku 2017 a 2018 k řadě změn. Níže uvádíme druhou část přehledu těch nejvýznamnějších změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob.

Srážková daň na příjmy malého rozsahu

Obdobně jako u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce, jejichž úhrnná výše za kalendářní měsíc u téhož plátce nepřesáhla 10 000 Kč, bude od zdaňovacího období roku 2018 možné uplatnit srážkovou daň také u ostatních příjmů ze závislé činnosti, které nepřesáhnou u téhož plátce částku 2 500 Kč za měsíc. Příjmy zdaněné prostřednictvím srážkové daně pak není třeba uvádět v rámci daňového přiznání. Zaměstnanci tak z tohoto titulu nevzniká povinnost podat daňové přiznání, ale může využít například možnosti požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Částka 2 500 Kč byla stanovena zejména v návaznosti na rozhodný příjem, se kterým pracují české pojistné zákony. Příjmy ze zaměstnání do výše 2 500 Kč měsíčně totiž zpravidla nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a v případě příjmů z dohod o pracovní činnosti či u členů družstev ani pojistnému na veřejné zdravotní pojištění. Je nutné poznamenat, že tato výjimka ze zdravotního pojištění se nemusí vztahovat například na příjmy obdržené na základě standardní pracovní smlouvy či odměny členů statutárních orgánů, kde může být naopak nutné provést odvod zdravotního pojištění až z minimálního vyměřovacího základu, a to v závislosti na konkrétních podmínkách u daného zaměstnance.

Penzijní připojištění a životní pojištění

Od zdaňovacího období roku 2017 byl zvýšen limit pro osvobození příspěvků od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně. Současně se zvýšila také maximální částka, kterou si poplatník může odečíst od základu daně z titulu jím zaplacených příspěvků na tato pojištění, a to z 12 000 Kč na 24 000 Kč. V případě penzijního připojištění se již příspěvky zaplacené v daném roce nekrátí o 12 000 Kč, ale nově bude možné odečíst úhrn těch měsíčních příspěvků, jež v kalendářním měsíci překročily částku, od které náleží maximální státní příspěvek.

Darování krve a krvetvorných buněk

Od základu daně lze odečíst kromě jiného bezúplatný odběr krve. Jeho hodnota se od zdaňovacího období roku 2017 nově oceňuje částkou 3 000 Kč (místo původních 2 000 Kč). Poprvé v roce 2017 bude možné od základu daně odečíst také hodnotu bezúplatného odběru krvetvorných buněk (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem). Pro daňové účely se takový odběr ocení částkou 20 000 Kč. 

Zaměstnanecké benefity

Novela zákona přináší upřesnění daňového osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení. Nepeněžní plnění ve formě použití zdravotnických zařízení je nově upraveno na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a dále na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Osvobození by se tak mělo vztahovat nejen na úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem nebo vitamínových prostředků, ale také např. na pořízení dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda jsou nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoli.

Od roku 2018 mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům také výhodněji přispívat na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti. Takovýto příspěvek by měl být poskytnut nepeněžně a reklama nesmí v takové knize přesáhnout 50 % plochy.

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Pokud poplatník podá nově daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, bude se na žádost hledět jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. V případě, že poplatník za současné úpravy podal žádost spolu s daňovým přiznáním již v lednu, nebylo možné takové žádosti dle podmínek stanovených daňovým řádem vyhovět a přeplatek vrátit. Poplatník pak musel podat žádost novou, aby časové požadavky stanovené daňovým řádem splnil.

V případě zájmu o konzultaci k výše uvedenému jsme Vám rádi k dispozici.

 

Autor: