Novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2017 a 2018 – 1. část

Publikováno:
15. leden 2018
Autor:
Obor:

Na základě novel zákona o daních z příjmů přijatých v loňském a předloňském roce dochází pro zdaňovací období roku 2017 a 2018 k řadě změn. Níže uvádíme první část přehledu těch nejvýznamnějších změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob.

Zvýšení stropu na sociální zabezpečení a základu pro odvod solidárního zvýšení daně

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (částka ve výši 48násobku průměrné mzdy) pro rok 2017 činil 1 355 136 Kč. Od stejné částky se odvíjí i tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7 % z částky příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné činnosti převyšující tuto hranici. Na solidární zvýšení daně je i navázána povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro rok 2018 se maximální vyměřovací základ zvyšuje na 1 438 992 Kč. Částka, od které je zaměstnavatel v roce 2018 povinen zvýšit měsíční zálohu na daň o solidární zvýšení daně je tak 119 916 Kč (4násobek průměrné mzdy).

Daňové zvýhodnění

Novela zákona, která vstoupila v platnost 1. července 2017, zvýšila daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě. Na základě přechodných ustanovení se zvýšené daňové zvýhodnění použije již pro celé zdaňovací období roku 2017. Současně, pokud si zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na měsíční bázi u svého zaměstnavatele, vyšší slevu na dani mu zaměstnavatel měl zohlednit už při zúčtování mzdy za měsíc červenec 2017. Po podání daňového přiznání či provedení ročního zúčtování zaměstnavatelem tak obdobně jako v minulém roce i zaměstnancům, kteří si daňové zvýhodnění na druhé, případně další dítě uplatňují měsíčně, vznikne z tohoto titulu přeplatek na dani (za měsíce leden až červen 2017). S účinností od 1. ledna 2018 bylo navýšeno také daňové zvýhodnění na první dítě, a to o 150 Kč měsíčně.

Tabulka níže uvádí výši daňového zvýhodnění platného pro zdaňovací období let 2016 až 2018.

Maximální výše daňového bonusu (60 300 Kč ročně), v jaké může poplatník daňový bonus uplatnit za dané zdaňovací období, zůstává nezměněna. Od zdaňovacího období roku 2018 se však pro nárok na jeho výplatu budou zohledňovat pouze „aktivní příjmy“, tzn. příjmy ze závislé činnosti nebo ze samostatné činnosti, nikoli příjmy z nájmu či kapitálového majetku.

Školkovné

Výše maximální slevy za umístění‚ dítěte v předškolním zařízení se v návaznosti na zvýšení minimální mzdy z 11 000 Kč zvyšuje od ledna 2018 na 12 200 Kč. Novela zákona s účinností od zdaňovacího období roku 2018 upřesnila, že pro uplatnění školkovného je rozhodující vynaložení výdajů, které se vztahují k faktickému umístění dítěte v daném kalendářním roce, a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Novelou byly také upraveny náležitosti potvrzení vystaveného daným zařízením. Kromě jména vyživovaného dítěte a celkové výše vynaložených výdajů na dané zdaňovací období, má potvrzení nově obsahovat také datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů, případně datum vzniku živnostenského oprávnění. 

Slevy na dani v návaznosti na invaliditu a průkaz ZTP/P

Dle předchozího znění zákona bylo pro uplatnění dvojnásobné slevy na manžela/manželku, základní i rozšířené slevy na invaliditu, slevy pro držitele průkazu ZTP/P či zvýšeného daňového zvýhodnění rozhodující, zda a odkdy byl danou osobou invalidní důchod pobírán a v případě ZTP/P kdy byl vydán související průkaz. Od daňovacího období roku 2018 bude možné daň snížit již v návaznosti na samotné přiznání invalidního důchodu, respektive na přiznání nároku na průkaz ZTP/P. 

Paušální výdaje

Od zdaňovacího období roku 2018 byla snížena částka, ze které se počítá maximální výše tzv. paušálních výdajů, a to na 1 000 000 Kč. Například u příjmů ze živnostenského podnikání tak bude možné tento typ výdajů uplatnit nejvýše do částky 600 000 Kč. Současně však ze zákona bylo vyjmuto ustanovení omezující možnost uplatnění slevy na manžela/manželku a daňového zvýhodnění u poplatníků, jejichž základ daně z příjmů ze samostatné činnosti a z nájmu, u kterých uplatňují paušální výdaje, tvořil více než 50 % jejich celkového základu daně. Pro zdaňovací období roku 2017 byla poplatníkům ponechána volba, zda budou postupovat podle stávající úpravy (tj. vyšší maximální částka paušálních výdajů, avšak bez zohlednění uvedených slev) či dle novelizovaného znění. Poplatníkům s vyššími příjmy tak doporučujeme zvolenou variantu důkladně propočítat, případně zvážit i možnost uplatnění výdajů skutečných. Volba varianty platí i pro příjmy z nájmu v případě uplatnění paušálních výdajů ve výši 30 %.

O další části změn v této oblasti vás budeme informovat v některém z našich dalších čísel newsletteru. V případě zájmu o konzultaci k výše uvedenému jsme Vám rádi k dispozici.

 

Autor: