Novely zákona o daních z příjmů schválené v roce 2013

Publikováno:
3. červen 2013
Obor:

V roce 2013 došlo k novelám zákona o daních z příjmů (ZDP) a to novelou č. 44/2013 Sb., která způsobila změnu v § 4, kdy je nově podle odst. 1 písmena j) od daně osvobozený „příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů“ a v § 15, nezdanitelná část základu daně, odst. 1, kde se na konci textu věty čtvrté doplňují slova „a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč“. Jako další významnou lze uvést novelu č. 80/2013 Sb., kterou dochází ke změně v § 18 ZDP, kde u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání podle odst. 4 písm. e) nejsou předmětem daně příjmy z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a z jejich prvního prodeje, kdy se slova „a z jejich prvního prodeje“ zrušují.

Autor: Ivan Fučík