Novela zákonného opatření státu o dani z nabytí nemovitých věcí

Publikováno:
31. červenec 2016
Obor:

Již v předchozích měsících jsme Vás informovali o průběhu přijetí novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Ta byla 14. července schválena Senátem a následně postoupena k podpisu prezidentovi ČR.

Ve stručnosti uvádíme nejdůležitější změny novely.

  • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nově ve všech případech nabyvatel (kupující). Touto úpravou dochází k jednoznačnému vymezení osoby poplatníka. S tím také souvisí odstranění institutu ručitele daně.
  • Zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí, kde dochází k porovnání sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty. Dle nové úpravy by se při určení sjednané ceny již nemělo přihlížet k hodnotě pozbývané nemovité věci (pokud je tato předmětem daně z nabytí nemovitých věcí).
  • Z předmětu daně by měly být nově vyňaty přeměny právnických osob s výjimkou převodu jmění na společníka. Tento převod bude tedy nově předmětem daně.
  • Zpřesnění definice inženýrských sítí. Nově dani podléhají pouze úplatná nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je součástí příslušné inženýrské sítě.
  • Předmětem daně bude nově i prodloužení doby trvání práva stavby.
  • Úprava osvobození u nových staveb a jednotek. Osvobození se bude nově vztahovat pouze na dokončené nebo užívané stavby a jednotky (nebude tedy možné osvobodit rozestavěnou stavbu/jednotku).
  • Sjednocení vymezení finančního leasingu s definicí obsaženou v zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Účinnost zákona byla pozměňovacím návrhem upravena na první den třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve sbírce zákonů. Novela nabyde účinnosti 1. listopadu tohoto roku.

Autor: Fučík & partneři