Novela zákona o účetnictví aneb co je nového u přechodu mezi kalendářním a hospodářským rokem

Publikováno:
23. březen 2012

V dnešním čísle časopisu Finanční manažer se budeme zabývat změnami, ke kterým došlo v zákoně o účetnictví v souvislosti s možností přechodu mezi hospodářským a kalendářním rokem. Novelou č. 355/2011, která vstoupila v účinnost dne 1.1.2012, došlo ke změně některých ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“). Mimo jiné došlo k úpravě ustanovení vztahujících se k možnosti přechodu mezi kalendářním a hospodářským rokem. Na počátku tohoto článku uvádíme, že níže popsaná situace v rámci přechodu na hospodářský rok z kalendářního roku platí i obráceně, tzn. i při přechodu z hospodářského roku na kalendářní.

Definice hospodářského roku je uvedena v § 3 odst. 2 ZoÚ, kde je stanoveno, že hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden a délka účetního období je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Možnost využití hospodářského roku jako účetního období je zakotvena v zákoně o účetnictví a to v § 3. Do 31.12.2011 se jednalo o ustanovení § 3 odst. 3, s účinností od 1.1.2012 se jedná o ustanovení § 3 odst. 5 a odst. 6. Hospodářský rok mohou využít všechny účetní jednotky vyjma organizačních složek státu, územních samosprávních celků a obdobných institucí.

Přechod na hospodářský rok u existujících účetních jednotek (§ 3 odst. 5 ZoÚ)

Výše je uveden příklad, kdy se účetní jednotka rozhodla pro přechod z kalendářního roku na hospodářský s tím, že by hospodářský rok pro ni započal dne 1.6.2013. V této souvislosti má účetní jednotka možnost volby, jaké účetní období, které předchází hospodářskému roku, zvolí a to buď „prodloužené“ období (více než 12 měsíců), tzn. v našem případě období 1.1.2012 - 31.5.2013 či „zkrácené“ období (méně než 12 měsíců), tzn. v našem případě období 1.1.2013 - 31.5.2013.

V souladu s novelou ZoÚ je účetní jednotka povinna v případě přechodu podat oznámení místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období a to podle toho, který z termínu nastává dříve. Původní ustanovení vyžadovalo podání oznámení nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou. V našem ilustrativním příkladě to znamená, že účetní jednotka je povinna podat dané oznámení svému správci daně do konce roku 2012 (do 31.12.2012). Pokud by účetní jednotka zamýšlela zahájit hospodářský rok např. dne 1.2.2013, byla by účetní jednotka povinna podat oznámení na Finanční úřad do 31.10.2012.

Hospodářský rok u nově vzniklých společností (§ 3 odst. 6 písm. a) ZoÚ)

U nově vzniklých společností dává zákonodárce nově možnost využít institutu hospodářského roku ihned po jejím vzniku. Tato možnost dříve nebyla upravena. Účetní jednotka je povinna využití hospodářského roku oznámit svému správci daně do 30 dnů ode dne vzniku společnosti. Zde bychom chtěli upozornit na rozdíl mezi vznikem společnosti a založením společnosti. Společnost je založena, jakmile je sepsána společenská smlouva (zakladatelská listina). Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. V případě využití hospodářského roku je vhodné tuto skutečnost uvést současně do zakladatelských dokumentů společnosti.                                         

Přeměna a hospodářský rok (§ 3 odst. 6 písm. b) ZoÚ)

Pokud dojde k přeměně a nástupnická společnost bude chtít změnu účetního období, je povinna oznámit tuto skutečnost svému správci daně a to do 30 dnů ode dne zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku.

Jaké situace mohou při přeměně nastat? Popišme si to na krátkém příkladu.

Společnost A má kalendářní rok a společnost B má hospodářský rok.

Pokud dojde k přeměně společností např. sloučením, mohou nastat tyto situace:

  1. A + B →B (nástupnická společnost má hospodářský rok)
  2. A + B →A (nástupnická společnost má kalendářní rok)                  

Před novelou ZoÚ bylo nutné, aby při přeměně společnosti nástupnická společnost použila účetní období nástupnické společnosti (to znamená, že u prvního případu bylo nutné, aby nástupnická společnost měla hospodářský rok a u druhého případu, aby nástupnická společnost měla kalendářní rok). Po novele ZoÚ je však možné přejít např. z kalendářního roku nástupnické společnosti ihned na hospodářský rok anebo také na jiný hospodářský rok.    

Níže si popíšeme situaci v rámci bodu 2, kdy nástupnická společnost (společnost A) měla před přeměnou kalendářní rok a po přeměně bude chtít využít možnosti přechodu na hospodářský rok a využít účetní období zanikající společnosti (společnost B).                                                                      

Výše uvedený ilustrativní obrázek znázorňuje situaci, kdy rozhodný den přeměny byl stanoven např. 1.7.2012. Tato přeměna byla zapsána dne 30.9.2012 do obchodního rejstříku. Nástupnická společnost (společnost A) má tak povinnost do 30 dnů od data zápisu do obchodního rejstříku, tzn. do 30.10.2012, oznámit svému správci daně změnu účetního období a to z kalendářního roku na hospodářský rok. Novým účetním obdobím nástupnické společnosti by tak bylo období od 1.7.2012 do 30.6.2013.

Co říci na závěr…

V souvislosti s výše uvedeným bychom rádi čtenáře upozornili, že změnu účetního období může účetní jednotka v běžném účetním období provést pouze jednou, což znamená, že nelze v jednom účetním období např. oznámit změnu z kalendářního roku na hospodářský a za pár měsíců si tuto změnu rozmyslet a oznamovat další změnu účetního období, tzn. kalendářní rok či jiný hospodářský rok. Tuto další změnu může účetní jednotka provést až v dalším období, tzn., účetní jednotka musí minimálně jedno účetní období „prožít“ jako změněné. V této souvislosti bychom chtěli také upozornit na skutečnost, že účetní jednotka by měla vyhodnotit případné daňové dopady v rámci volby „prodlouženého“ či „zkráceného“ účetního období před oznámením změněného účetního období.

Pokud byste měli dotaz k této problematice, neváhejte naši společnost kontaktovat, rádi na Váš dotaz odpovíme.           

Petra Čechová

Novela zákona o účetnictví aneb co je nového u přechodu mezi kalendářním a hospodářským rokem

 

Autor: Milan Pašek