Novela zákona o dani z příjmu

Publikováno:
4. srpen 2014
Obor:

Ačkoliv je doba prázdnin a dovolených, naší Poslanecké sněmovně byl Vládou předložen návrh novely zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů, u kterého se předpokládá, že se stane účinným od roku 2015. Z návrhu novely jsme vybrali nejvýznamnější změny týkající se zdanění příjmů fyzických osob a právnických osob. V současné době neprošla novela zákona připomínkováním rozpočtových výborů a dá se očekávat, že na základě jejich návrhů bude ještě upravována. Další vývoj této novely budeme sledovat a budeme Vás o něm průběžně informovat.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro rok 2015 nemá dojít ke změně v základu daně ani v sazbách daně z příjmů fyzických osob. Nadále tedy zůstává zachována superhrubá mzda i solidární zvýšení daně, definitivně se ruší plánovaný odvod z úhrnu mezd (JIM novela). Nově ale bude možnost pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně započíst daňovou ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů oproti příjmům ze závislé činnosti dle § 6 zákona.
 • Oproti původnímu znění návrhu zůstává v podstatě beze změn poskytování nepeněžních zaměstnaneckých benefitů (původně bylo navrhováno omezení do 10-ti tis. Kč/rok/zam.) a přechodného ubytování (mělo dojít ke zrušení osvobozeného příjmu do výše 3 500 Kč/měs.).
 • Zdanitelným příjmem zaměstnance bude majetkový prospěch plynoucí mu z bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem, pokud jistina, příp. úhrnná výše jistin, přesáhne 300 tis. Kč.
 • Zavedeny budou absolutní výše paušálních výdajů i u příjmů ze živnostenského podnikání (60% výdajový paušál, max. 1,2 mil. Kč) a u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného (80% výdajový paušál max. 1,6 mil. Kč). U všech hladin výdajových paušálů bude tedy maximální možný odpočet z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč.
 • Z oblasti slev na daních dojde ke zvýšení roční částky daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400 Kč, a na třetí a každé další dítě o 3 600 Kč, tj. o 200 a 300 Kč měsíčně. Na první dítě by mělo daňové zvýhodnění nadále zůstat ve výši 1 117 Kč měsíčně, tj. 13 404 Kč ročně. Novinkou bude sleva na dani za umístění dítěte ve školce ve výši skutečných nákladů, maximálně však do výše minimální mzdy (tj. momentálně 8 500 Kč).
 • Opět se přiznává základní sleva na poplatníka pracujícím starobním důchodcům (tj. důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného zdaňovacího období pobírají starobní důchod). Zároveň se obnovuje aplikace ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, na základě kterého se zdaňuje pravidelně vyplácený důchod u poplatníka, jehož součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů přesáhne limit 840 000 Kč.
 • Dojde k omezení daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění v případech, kdy část pojistného slouží k investování s investičním rizikem pojistníka.
 • Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v důsledku solidárního zvýšení daně bude platit pouze u poplatníka, u kterého se bude o solidární zvýšení navyšovat celoroční daň nikoli měsíční záloha. Poplatníci zaměstnanci, kteří nedosáhnou maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění, který pro rok 2014 činí 1 245 216 Kč, tak budou moci využít ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele.
 • Nově budou mít poplatníci povinnost oznamovat příjem, který je sice od daně osvobozen, ale jeho výše překročí 5 milionů Kč, např. dary, výhry, příjmy z prodeje nemovitostí nebo příjmy z prodeje podílů a akcií.

Pojistné na zdravotní pojištění

 • Dojít má k definitivnímu zrušení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Nyní je maximální vyměřovací základ zrušen jen dočasně do roku 2015.

Daň z příjmu právnických osob

 • Novela zákona rozšiřuje definici finanční leasingu o znaky, na základě kterých bude od sebe jednoznačně oddělen operativní leasing a finanční leasing. Náklady na finanční leasing budou tedy daňově uznatelné, pokud ke dni převodu vlastnického práva nebude kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny při rovnoměrném odepisování bez zvýšení odpisu v prvním roce (výjimka při 100% odepsání vstupní ceny). Tato podmínka byla dříve uvedena v ustanovení týkající se výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. K dalším znakům finančního leasingu dle připravované novely zákona patří podmínka, kdy je při vzniku smlouvy ujednáno přenesení odpovědnosti za předmět leasingu (včetně oprav a údržby) také nebezpečí vztahující se k předmětu leasingu (poškození, pokles tržní hodnoty předmětu leasingu) z poskytovatele na uživatele leasingu.
 • Dále byla do definice doplněna minimální doba finančního leasingu, která byla dříve uvedená v ustanovení týkající se výdajů/nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Minimální doba shodná s dobou odpisování hmotného majetku i nemovité věci a zároveň je umožněno zkrácení doby finančního leasingu o 6 měsíců i v odpisových skupinách 4 až 6.
 • V rámci poskytnutí bezúplatného plnění dojde k upřesnění podmínek pro odečet hodnoty poskytnutého bezúplatného plnění, kdy se za poskytnuté bezúplatné plnění nebude považovat pouze plnění peněžité povahy, ale také nepeněžní plnění vyjádřené např. v podobě knih, sbírkových předmětů a uměleckých děl.
 • V okamžiku, kdy na základě změny stanov obchodní korporace, již neexistuje dále povinnost vytvářet rezervní nebo jiné podobné fondy, se na rozpuštění rezervního fondu bude pohlížet stejným způsobem jako na snížení základního kapitálu. To znamená, že v případě rozpuštění rezervního fondu dceřiné společnosti bude docházet k osvobození tohoto příjmu u mateřské společnosti, pokud je tento fond tvořen ze zisku obchodní korporace.
 • Nově se bude zvyšovat základ daně o neuhrazené dluhy, od jejichž splatnosti uplynulo více než 30 měsíců (dříve 36 měsíců) nebo došlo k jeho promlčení.
 • V případě sjednání převodních cen mezi spojenými osobami ve výši, která neodpovídá ceně obvyklé na trhu, bude poplatník povinen zvýšit výsledek hospodaření o částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou v těch případech, kdy bude výsledek hospodaření snížen dle ustanovení § 23 odst. 7 týkající se převodních cen. Pokud ale dojde následně ke smluvní úpravě převodních cen a zjištěný rozdíl mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou se zohlední, neboli vypořádá, nebude se tento postup uplatňovat. Cílem tohoto ustanovení je zdanit skutečně realizovaný výnos resp. náklad a ne výnos resp. náklad ponížený o rozdíl ceny sjednané a ceny obvyklé.
 • Nově bude upraveno znění § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů, kdy se z ustanovení odebere odkaz na náklady, které nejsou daňově uznatelné podle § 25 zákona. Poplatník, který vynaložil výdaj, který není výdajem na dosažení zajištění a udržení příjmů (např. výdaje na reprezentaci) a dojde k jeho proplacení jiným poplatníkem, bude oprávněn tento výdaj uplatnit jako daňově uznatelný náklad a to do výše, do které byl nebo má být proplacen. Dle novely zákona postačí, pokud poplatník má na proplacení právo.

Zákon o rezervách

 • V ustanovení § 8a upravující tvorbu zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám bude nově možnost tvorby opravné položky ve výši 100 %, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplyne více než 30 měsíců. Toto pravidlo by se mělo vztahovat až na pohledávky splatné od dne účinnosti tohoto zákona tj. od roku 2015.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Kateřina Hrůzová
katerina.hruzova@fucik.cz

Marie Jacková
marie.jackova@fucik.cz

Autor: Fučík & partneři