Nové možnosti v oblasti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Publikováno:
7. duben 2017
Obor:

Plátci daně z přidané hodnoty se již více než rok potýkají s povinností podávat kontrolní hlášení. Od samotného zavedení kontrolního hlášení panovala mezi plátci obava z velmi přísných pokut v případě nesplnění termínu pro odeslání kontrolního hlášení. Tyto obavy byly Finanční správou částečně vyslyšeny a uplatňování pokut bylo postupně zmírňováno a to nejdříve pokynem GFŘ-D-29 ze dne 8. srpna 2016 a následně Dodatkem k tomuto pokynu ze dne 5. března 2017. A právě tomuto aktualizovanému znění pokynu D-29 se chceme v následujícím článku krátce věnovat.

Pro lepší přehlednost bychom rádi nejdříve připomněli výši sankcí, které v souvislosti s kontrolním hlášením hrozí.

Současné znění zákona o DPH stanovuje pokutu ve výši 1 000 Kč při nedodržení stanovené lhůty pro jeho podání. Připomínáme, že v této oblasti neplatí ochranná lhůta prodlení 5 pracovních dní, tak jak vymezuje daňový řád. Pokuta ve výši 1 000 Kč nicméně nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení pro podání kontrolního hlášení. Pro úplnost je vhodné na tomto místě upozornit, že původní ani aktualizovaný pokyn D-29 pokutu ve výši 1 000 Kč neřeší. Toto automatické prominutí pokuty ve výši 1 000 Kč vychází přímo ze znění zákona o DPH.

Vyšší pokuty pak následují, pokud je daňový subjekt správcem daně vyzván k jeho podání, ke změně, k doplnění nebo potvrzení.

V případě podání kontrolního hlášení v náhradním termínu po výzvě správce daně, hrozí pokuta 10 000 Kč. Pokuta ve výši 30 000 Kč hrozí, pokud k podání nedojde ani na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení. S nejvyšší pokutou je pak nutné počítat v případě, že daňový subjekt kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě. V takovém případě pokuta činí 50 000 Kč. Na základě původního znění pokynu D-29 bylo možné podat žádost o prominutí výše zmíněných pokut pouze v deseti poměrně přísně stanovených případech. Tyto případy se týkaly především nepříznivého zdravotního stavu nebo živelní pohromy plátce daně.

Nově Finanční správa přišla s rozšířením ospravedlnitelných důvodů, při kterých je možné požádat o prominutí pokut vzniklých v souvislosti s kontrolním hlášením.

Aktualizované znění pokynu D-29 dává nově možnost požádat o prominutí pokuty například v případě, kdy v roce 2016 došlo k pochybení bez udání jakéhokoli důvodu, a byla uložena pokuta. Tuto možnost lze využít dokonce až u dvou pokut, které vznikly z důvodu pochybení v roce 2016.

Pokud k pochybení bez udání důvodu v souvislosti s podáním kontrolního hlášení dojde v roce 2017, bude možné požádat o prominutí jedné pokuty.

Nově je pamatováno i na situaci úmrtí plátce, která nebyla dříve nikterak řešena.

Aktualizované znění pokynu D-29 upravuje situaci, kdy daňový subjekt reagoval na výzvu k podání běžného nebo následného kontrolního hlášení po uplynutí lhůty, avšak povinnost podávat kontrolní hlášení subjektu vůbec nevznikla. Subjekt nicméně musí na výzvu reagovat a to nejpozději pátý pracovní den po uplynutí náhradní lhůty, která je ze zákona pět dní, a zároveň se musí jednat o jeho jediné pochybení v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017. Stejné podmínky platí pro situaci, kdy daňový subjekt podal následné kontrolní hlášení, ve kterém pouze potvrdil správnost naposledy podaného kontrolního hlášení.

Další bod aktualizovaného znění pokynu D-29 se vztahuje k možnosti prominutí pokuty v situaci, kdy byla výzva k podání kontrolního hlášení zaslána pouze na emailovou adresu daňového subjektu. K této oblasti je vhodné podotknout, že na základě nálezu Ústavního soudu není možné od 15. února 2017 považovat za okamžik doručení výzvy okamžik odeslání e-mailu správcem daně.

Závěrem si dovolujeme upozornit na skutečnost, že pokyn D-29 se vztahuje k možnosti podat žádost o prominutí pokuty a to ve lhůtě tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru. Jinými slovy, pokud plátce daně nevyužije této možnosti, kterou mu nabízí aktualizované znění pokynu D-29, pokutu mu nikdo nepromine.

Věříme, že jsme alespoň ve stručnosti představili další možnosti prominutí pokuty, které plátcům daně mohou plynout z aktualizovaného znění pokynu D-29 v souvislosti s pochybením při podání kontrolního hlášením.

Pokud budete mít k této záležitosti jakýkoliv dotaz, případně budete potřebovat odbornou pomoc při přípravě žádosti o prominutí pokuty, neváhejte se na nás obrátit.  

Autor: Ing. Martin Valášek

Autor: Milan Kolář