Nové koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení

Jak jsme vás již dříve informovali, dne 1. května 2010 vstoupí v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „Nařízení 883“). Nařízení 883 spolu se souvisejícím novým prováděcím nařízením č. 987/2009 nahradí stávající nařízení o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství č. 1408/71 (dále jen „Nařízení 1408“) a související prováděcí nařízení č. 574/72. Jejich hlavním cílem je modernizace, zjednodušení a vyjasnění stávajících pravidel upravujících příslušnost migrujících pracovníků k systému sociálního zabezpečení v rámci 27-mi zemí EU. Výjimku představují Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, které se budou prozatím i nadále řídit původním Nařízením 1408 (dokud nové nařízení nepřijmou).

S novým nařízením přichází řada změn a rizik, ale i příležitostí spojených s vhodným plánováním. K nejpodstatnějším změnám patří následující:

  • Doba, po kterou zaměstnanec vyslaný k výkonu činnosti do jiného členského státu nadále podléhá právním předpisům vysílajícího státu, se při splnění všech ostatních podmínek vyslání prodlužuje z 12 měsíců na 24 měsíců.
  • Nově bude při výkonu činnosti ve dvou nebo více státech EU (tj. při tzv. souběhu) hlavním kritériem pro určení příslušnosti výkon podstatné části výdělečné činnosti ve státě bydliště. Podstatnou částí činnosti se rozumí minimálně 25 % pracovní doby a/nebo 25 % odměny.
  • Již nebude speciálně upraveno určení příslušnosti k právním předpisům u osob vykonávajících činnost v oboru mezinárodní přepravy, což může znamenat změnu státu, jehož pojistného systému se tyto osoby účastní.
  • Na osobu činnou zároveň jako zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná v různých členských státech (tato situace může nastat například, je-li zaměstnanec rovněž členem statutárního orgánu zahraniční společnosti) již nebude možné aplikovat právní předpisy dvou států.
  • Stávající systém založený na formulářích E101 (potvrzení o příslušnosti k právním předpisům určitého státu) bude nahrazen novým elektronickým systémem.

Ačkoli bude Nařízení 883 účinné pro situace vzniklé po 1. květnu 2010, lze o jeho aplikaci požádat rovněž pro zaměstnance, na které se již vztahují pravidla Nařízení 1408, a to bude-li jeho aplikace pro zaměstnance výhodnější. Do konce července 2010 je možné požádat, aby se na zaměstnance aplikovala nová pravidla již od 1. května 2010. Naopak jsou-li stávající podmínky pro zaměstnance příznivější, je vhodné zvážit, zda by např. nebylo možné posunout začátek jeho působení v zahraničí na dobu před nabytím účinnosti Nařízení 883, a využít tak těchto lepších podmínek.

Podrobnosti o nových pravidlech a jejich možných dopadech s vámi rád prodiskutuje váš kontaktní manažer či přímo autorka tohoto článku.

Autor: Fučík & partneři