Nová pravidla pro ošetřovné a otcovskou dovolenou

Publikováno:
27. červenec 2021
Autor:
  • Marek Toráč

Dlouhodobé ošetřovné
Tato dávka nemocenského pojištění byla zavedena již zákonem č. 310/2017 Sb. s účinností 1. června 2018. Účelem dlouhodobého ošetřovného je řešit po přechodnou dobu ošetřování osoby, která vyžaduje celodenní péči. Osobám, které zajišťují tuto péči, náleží hmotné zajištění dávkou nemocenského pojištění – dlouhodobým ošetřovným – a zaměstnavatel je povinen poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy, pokud neprokáže, že mu v tom brání vážné provozní důvody.

Podle dosavadní právní úpravy je podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné alespoň 7denní hospitalizace ošetřované osoby. Novela zákona tak navrhuje tuto dobu zkrátit na 4 dny, do nichž se započítá i den přijetí do lůžkového zařízení a den propuštění z něho. Návrh nové právní úpravy reaguje na stále se snižující průměrnou dobu hospitalizace díky novým léčebným metodám. Předpokládané dodatečné výdaje ze státního rozpočtu by měly být odhadem okolo 70 mil. Kč.

Ošetřovné
Podle současné právní úpravy je ošetřovné poskytováno pouze při splnění podmínky soužití ošetřující a ošetřované osoby ve společné domácnosti. Tato podmínka neplatí v případě ošetřování dítěte mladšího 10 let jeho rodičem. V případě potřeby ošetřování jiného člena rodiny, který nežije se zaměstnancem, který uplatňuje nárok na ošetřovné, ve společné domácnosti, může zaměstnanec požádat o dovolenou, nebo o pracovní volno bez náhrady mzdy, přičemž zaměstnavatel mu nemusí vždy vyhovět. Tyto skutečnosti se mají změnit novelou zákona o nemocenském pojištění spolu s  navrhovanými změnami v zákoníku práce.

S ohledem na výše uvedené novela zákona navrhuje rozšířit případy poskytování ošetřovného u vymezeného okruhu příbuzných i v případech, kdy není splněna podmínka vedení společné domácnosti zaměstnance s ošetřovanou osobou. Nově by měl okruh ošetřujících osob zahrnovat i ty osoby, které se za členy rodiny v běžném pojetí považují. Díky tomu by bylo možné těmto osobám kompenzovat alespoň část ušlého příjmu v důsledku nutnosti přerušení výdělečné činnosti. Předpokládaný celkový dopad na státní rozpočet se odhaduje do výše cca 860 mil. Kč.

Otcovská
Účelem této dávky zůstává i nadále finanční zabezpečení otce, který chce pečovat o své narozené dítě současně s matkou. Sociálním účelem této dávky je především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte. Novela zákona však řeší situaci, kdy je dítě v období prvých 6 týdnů ode dne narození hospitalizováno. Jde o to, že v tomto období nemá otec možnost podílet se na péči o novorozené dítě, na chodu domácnosti apod.

Návrh novely zákona je proto koncipován tak, aby v situaci, kdy je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky, mohl otec nastoupit na otcovskou i později, než do uplynutí šestého týdne ode dne porodu. Otec bude mít v takovém případě k dispozici plný časový úsek šesti týdnů, kdy dítě již není hospitalizováno a v němž může nastoupit na otcovskou. Předpokládaný finanční dopad navrhovaného opatření je minimální. V tomto případě nejde o nový vznik nároku na dávku či její výplatu, ale pouze o posun výplaty v čase.

Autor: Marek Toráč