Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků v České republice

Publikováno:
13. červen 2019
Obor:

V tomto článku bychom vás rádi stručně informovali, že v březnu 2019 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů. Novela zavádí některá pravidla v souvislosti s „ATAD“ v České republice. Mimo jiné se touto novelou zavádí nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů, které mohou mít dopad i na vaše podnikání a to zejména v případě, že v rámci vaší firemní skupiny v České republice jsou poskytovány mezipodnikové úvěry. Níže naleznete stručný přehled současných pravidel pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů (a souvisejících finančních nákladů) a nově implementovaných pravidel ATAD. 

Aktuální pravidla pro uznatelnost úroků 

  • Finanční náklady spojené s účastí v dceřiné společnosti jsou považovány za plně daňově neuznatelné (např. úroky z úvěru souvisejícím s pořízením účasti). 
  • Finanční náklady, které nevyhovují pravidlům nízké kapitalizace, jsou daňově neuznatelné. Pravidla nízké kapitalizace se vztahují na veškeré finanční náklady (úroky, ostatní související poplatky) placené z úvěrů dohodnutých mezi spřízněnými stranami. Finanční náklady na úvěry převyšující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1:4, pro ostatní účetní jednotky mimo banky, jsou považovány za daňově neuznatelné. Výše uvedené se vztahuje i na úvěry typu back-to-back. Pravidla se však nevztahují na úroky, které jsou součástí pořizovacích nákladů aktiv (tj. tento úrok se stává daňově uznatelným prostřednictvím odpisů majetku). 
  • Finanční náklady spojené s příjmy osvobozenými od daně zpříjmu jsou plně daňově neuznatelné. 
  • Finanční náklady spojené s úvěrem, vpřípadě, že výše těchto nákladů (nebo splatnost těchto nákladů) závisí na výši zisku dlužníka, jsou také daňově neuznatelné. 
  • Neuhrazené úroky zúvěru, který byl poskytnut fyzickou osobou, jsou daňově neuznatelné (stávají se daňově uznatelnými při zaplacení). 

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Nová pravidla pro uznatelnost úroků 

Daňový poplatník musí nejprve uplatnit výše uvedená pravidla a následně aplikovat nová pravidla na úroky, které projdou těmito testy.  

Nová pravidla omezují daňovou uznatelnost při překročení finančních nákladů (tj. nákladů přesahujících související výnosy). Tyto náklady budou daňově uznatelnými až do výše 80 mil. Kč, nebo 30% zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) v rámci jednoho zdaňovacího období (zákon o dani z příjmu má zvláštní pravidla pro výpočet EBITDA, které se liší od výpočtu účetního EBITDA). Finanční náklady nad tyto limity budou považovány za daňově neuznatelné.  

Výše uvedené pravidlo nízké kapitalizace je nejblíže novým pravidlům. Nová pravidla značně rozšiřují okruh finančních nákladů, u kterých musí daňový poplatník posuzovat daňovou uznatelnost - úroky zaplacené nezávislým stranám (např. bance), kurzové rozdíly z přecenění úvěrů, „implicitní úroky“ placené v rámci finančního leasingu atd. 

Nová pravidla také upravují seznam daňových poplatníků, na které se pravidlo bude nebo nebude vztahovat, např. nová pravidla se nedotknou daňových poplatníků, kteří nemají kontrolu nad zahraničními společnostmi, nemají stálé provozovny v zahraničí a nejsou povinni sestavovat konsolidovanou účetní závěrku ani být součástí konsolidace.  

Kapitalizované úroky, tj. úroky, které jsou součástí pořizovacích nákladů aktiv, nepodléhají současnému testu nízké kapitalizace. V rámci nových pravidel bude nutné vypočítat částku odpovídající kapitalizovanému úroku z daňových odpisů, nebo zůstatkové ceně v každém zdaňovacím období. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nová pravidla budou jedním z nejnáročnějších pravidel pro hodnocení daňově uznatelných nákladů, které jsme kdy v daňovém právu měli. 

Pokud máte zájem o toto téma, rádi vám poskytneme podrobnější informace nebo zhodnotíme dopad na daňovou uznatelnost finančních nákladů ve vaší společnosti.  

Daniela Riegel & Štěpán Osička

Autor: Daniela Riegel