Nová pravidla při uplatňování DPH u poukazů

Publikováno:
30. září 2019
Obor:

Novela Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), účinná od 1. 4. 2019, o které jsme Vás na našich stránkách již několikrát informovali, s sebou mimo celé řady dalších věcí přinesla i úpravu v oblasti různých druhů poukazů. Ještě před nabytím účinnosti této novely jsme Vás v našem článku informovali o změnách, které v souvislosti s poukazy mají nastat. Protože se jedná o zcela novou specifickou úpravu a v praxi lze očekávat řadu otázek spojených s praktickou aplikací, byly některé z nich řešeny v rámci Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců a současně byla zveřejněna i Informace Generálního finančního ředitelství („Informace“).

V Informaci jsou zrekapitulována nová pravidla obsažená v zákonu o DPH, přičemž mimo teoretického vymezení jsou zde uvedeny konkrétní příklady řešící základní situace. Jsou zde vysvětleny rozdíly mezi jednoúčelovými a víceúčelovými poukazy, kdy a vůči komu dochází k uskutečnění zdanitelného plnění, co všechno je plátce povinen zahrnout do základu daně, kdy a komu vzniká nárok na odpočet daně, nebo procesní povinnosti plátce.  Za přínos lze označit snahu objasnit povinnosti a vztahy mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, kterými jsou emitent poukazu, jeho nabyvatel a případně další distributoři, zákazníci a dodavatelé vlastního zboží nebo služeb, k nimž se poukaz vztahuje.

Rádi bychom připomenuli, že nová úprava se netýká slevových poukazů a podobných marketingových nástrojů.

Část Informace je věnována také některým specifickým situacím, u kterých je pravděpodobnost toho, že v praxi nastanou, velmi vysoká. Jedná se například o to, jakým způsobem postupovat v případě reklamace zboží nebo služby hrazenými poukazem, jaké jsou dopady spojené s nevyčerpáním poukazu, nebo v případě bezúplatně poskytnutého poukazu. Vzhledem k tomu, že jednotlivá ustanovení vztahující se k poukazům se neuplatní pouze na tuzemská plnění, Informace se rovněž zaobírá případy, kdy taková plnění mají přeshraniční přesah, ať už v rámci EU nebo mimo ni.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

V souvislosti s Informací je důležité poznamenat, že také hojně diskutované téma související s jedním z možných příkladů poukazů a to „stravenkami“, dospělo ke svému konci. Na základě uzavřeného příspěvku Koordinačního výboru, který je v Informaci již zohledněn, dospělo Generální finanční ředitelství k závěru, že stravenka je poukazem ve smyslu zákona o DPH, tj. vztahují se na ni všechna ustanovení upravující poukazy. Otázka toho, zdali se jedná o poukaz jednoúčelový nebo víceúčelový, záleží na jednotlivém typu takového poukazu, přičemž i toto téma bylo předmětem již uzavřeného příspěvku Koordinačního výboru.

Po prostudování Informace je však možné konstatovat, že oblast poukazů v praxi je natolik široká, že pravděpodobně nemůže být pokryta žádným jednotlivým materiálem. Navíc i přes snahu poskytnout k problematice bližší vysvětlení není podle našeho názoru prostudování a porozumění obsahu Informace jednoduché.  Některé formulace v Informaci nejsou podle našeho názoru zcela přesné, ale v praxi především mohou nastat různé situace, u kterých bude i přes nastavení jasných podmínek samotný DPH režim velmi složité vyhodnotit. Podle našich zkušeností se lze v praxi setkat s celou řadou forem různé marketingové podpory, kdy vybrané produkty nebo služby mohou být zčásti hrazeny poukazy a současně mohou být využity slevové kupony, dále může docházet k účasti hned několika smluvních stran na určité propagační akci, vzhledem k tomu mohou probíhat různá přeúčtování. Další oblastí je pak řešení reklamací nebo vystavování opravných daňových dokladů a dále akce s již zmiňovaným přeshraničním prvkem. Zde Informace ani nemůže poskytnout úplný popis řešení a omezuje se pouze na základní komentář.

Zcela samostatnou oblastí je pak vlastní praktické provedení a nastavení IT systémů. Podle našich zkušeností právě IT reaguje v řadě případů s určitým zpožděním (či v některých případech dokonce vůbec), v té souvislosti pak vznikají otázky možnosti a správného postupu při provedení oprav a dopadech do základu a výše daně.

Je tak důležité neopomenout fakt, že praxe je vždy dál, než samotná teorie. Jako velmi pravděpodobný lze tak odhadovat výskyt různých situací, ke kterým samotná Informace řešení nenabídne.

V případě vašeho zájmu o konzultaci v této oblasti nás neváhejte kontaktovat.

Milan Kolář

Autor: Milan Kolář