Velký liberační balíček  a další aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Publikováno:
20. říjen 2020
Obor:

Velký liberační balíček

Ve středu 14. října 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR nové rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (tzv. velký liberační balíček), jehož účelem je zmírnění zvýšených dopadů na podnikatele bezprostředně zasažené nejnovějšími vládními opatřeními.

Liberační balíček se skládá ze dvou částí. První část zahrnuje úlevy subjektům, u nichž převažující část příjmů v období od 1. června do 30. září 2020 pocházela z činností, které byly od 14. října zakázány nebo omezeny v důsledku vládních opatření vyhlášených dne 12. října tj. např. provozování restauračních zařízení, barů, klubů a diskoték, pořádání koncertů a jiných představení, svatebních oslav, veletrhů, kongresů, provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, nebo provozování muzeí a galerií). 

Těmto subjektům budou tímto rozhodnutím prominuty:

 • Úrok z prodlení úhrady daně z přidané hodnoty za měsíce září až listopad, příp. za třetí čtvrtletí, dojde-li k úhradě daně nejpozději do 31. prosince 2020,
 • Zálohy na daň silniční splatné 15. dubna 2020, 15. července 2020, 15. října 2020 a 15. prosince 2020 a
 • Zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. října do 15. prosince 2020.

Daňový subjekt je v případě využití těchto úlev povinen oznámit tuto skutečnost svému finančnímu úřadu.

Pozor, v případě daně z přidané hodnoty navíc nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je i nadále nutné podat v zákonné lhůtě.

Druhou částí liberačního balíčku je prominutí daně z přidané hodnoty plátcům daně za vybrané bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služeb v souvislosti s pandemií COVID-19, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 1. října do 31. prosince 2020. Prominutí se vztahuje na následující kategorie zboží a služeb:

 • Bezúplatné dodání vyjmenovaného zdravotnického vybavení a materiálu, roušek, rukavic a dalších ochranných pomůcek,
 • Bezúplatné dodání dezinfekčních a obdobných prostředků, příp. jejich bezúplatné dodání jinému plátci za účelem výroby těchto prostředků,
 • Bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky nebo zařízení sociálních služeb.

Ostatní daňová opatření

Připomínáme, že kromě výše uvedených úlev zavedených nejnovějším liberačním balíčkem lze využít i existující daňová opatření určená ke zmírnění negativních dopadů aktuální mimořádné situace na daňové subjekty:

 • Možnost požádat na základě individuální žádosti o stanovení zálohy na daň jinak, příp. o zrušení zálohy na daň z důvodu očekávané nižší daňové povinnosti za aktuální zdaňovací období ve srovnání s údaji ze předcházející zdaňovací období, na základě nichž byla výše zálohy stanovena.
 • Možnost požádat na základě individuální žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících s pandemií COVID-19. V takovém případě bude současně prominut i související úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý do 31. prosince 2020.
 • Možnost požádat na základě individuální žádosti o prominutí úroku z prodlení z důvodů souvisejících s pandemií COVID-19.  
 • Možnost požádat na základě individuální žádosti o prodloužení lhůt pro plnění daňových povinností nebo o jejich navrácení v předešlý stav v případech, kdy to zákon nezakazuje,
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty umožňující daňovým subjektům uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 proti daňové povinnosti za rok 2018 a 2019 prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.
 • Prominutí správních poplatků za přijetí vybraných druhů žádostí (např. žádostí o prominutí úroku z prodlení a žádostí o povolení posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky) podaných do 31. prosince 2020.

Prodloužení programu Antivirus

Vláda ČR rozhodla o prodloužení cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus v režimu A (nově Antivirus Plus) až do konce letošního roku. Připomínáme, že režim A dopadá na případy karantény zaměstnance nebo nuceného uzavření provozu zaměstnavatele nařízením vlády. V případě nuceného uzavření provozu budou mít zaměstnavatelé od 1. října nově nárok na celou částku vyplacených náhrad mezd až do výše 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance oproti stávajícímu nároku na 80 % vyplacených náhrad mezd do výše maximálně 39 tisíc Kč na zaměstnance. V případě zaměstnance v karanténě zůstává náhrada 80 procent na zaměstnance.

Program Antivirus B (pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru) zůstává v platnosti zatím pouze do 31. října 2020.

COVID Nájemné II

Vláda ČR schválila navazující program kompenzace nájemného podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno tyto činnosti provozovat (jmenovitě jde opět o provozovny stravovacích služeb, kluby a diskotéky, kina, kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy, vnitřní sportoviště, koupaliště a wellness, zoologické zahrady, muzea, galerie atd.). Výše podpory bude činit 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020 až do celkové výše 10 mil. Kč na jednoho žadatele a na rozdíl od předchozího programu již nebude její přiznání podmíněno poskytnutou slevou ze strany pronajímatele.

Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, přičemž žadatel musí doložit, že alespoň 50% nájemného uhradil před podáním žádosti. Konkrétní podmínky zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách dne 16. října 2020.

Odložení povinnosti elektronické evidence tržeb

Dne 16. října 2020 na svém mimořádném jednání vláda navrhla také odložení povinnosti evidovat tržby prostřednictvím elektronické evidence tržeb pro všechny podnikatele, a to až do konce roku 2022. Vláda chce tímto opatřením prodloužit zrušení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022. Zrušení by se týkalo všech vln EET.

Kompenzační bonus pro OSVČ, malé SRO a „dohodáře“

Vláda rovněž schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními. Bonus je určen pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to již pouze z nejvíce postižených oborů. Drobní živnostníci tak budou moci získat 500 korun za kalendářní den od 5. října do 4. listopadu 2020.

Krizové ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ

Vláda dále schválila návrh zákona o ošetřovném pro zaměstnance v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Nárok na ošetřovné by dle návrhu měl mít zaměstnanec (vč. osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění), který nemůže vykonávat práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky, závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.), osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, či děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény) a výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu (min. 400 Kč denně). Návrh zákona však ještě musí projít legislativním procesem – ten je očekáván v průběhu tohoto týdne.

Osoby samostatně výdělečně činné budou dále moci požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby, nebo o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost). Činit bude 400 korun na den.

Agrocovid Potravinářství

Producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, jako jsou školní jídelny nebo restaurace, kterým se meziroční celkové příjmy propadnou o více než čtvrtinu, budou mít nárok na finanční pomoc od Ministerstva zemědělství. Výše podpory by měla činit 200 tisíc korun, dalších 20 tisíc potom za každého zaměstnance. Bližší podmínky bude vláda ještě projednávat.

Záruční program Covid III

Pokračovat bude i záruční program Covid III pro podnikatele s max. 500 zaměstnanci, kdy vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu do 31. prosince 2021. Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.

Dočasné zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením

Vláda dále rozhodla o dočasném zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Rovněž byla prodloužena platnost stávajících lékařských posudků.

Zahraniční pracovníci nebudou muset splnit podmínky pro změnu zaměstnání

Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.

V případě zájmu o více informací či o využití kteréhokoliv z výše uvedených opatření nás neváhejte kontaktovat. O dalších opatřeních přijatých v souvislosti s aktuální mimořádnou situací Vás budeme i nadále pravidelně informovat.

Autor: Grant Thornton Czech Republic, Zuzana Kalincová