Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Již 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce týkající se mj. nevyčerpané dovolené a jejího převodu. V praxi se s touto novou úpravou však setkáváme poprvé až nyní, kdy je toto téma aktuální a zaměstnavatelé řeší převod případné nevyčerpané dovolené z roku 2021 do nového roku 2022.

Určení doby čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnanci zaměstnavatel, a to zpravidla tak, aby byla vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou zaměstnanci vzniklo. Takto určenou dovolenou je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na době kratší.

Zaměstnanec může také kdykoli zaměstnavatele o dovolenou požádat, ten však musí s jejím čerpáním vyslovit souhlas (nicméně vyhovět nemusí). V situaci, kdy zaměstnankyně požádá zaměstnavatele o určení dovolené tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec požádá o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je ze zákona povinen takové žádosti vyhovět.

Převádění dovolené

Zaměstnavatel by měl primárně určit čerpání dovolené tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal do konce kalendářního roku, v němž mu na dovolenou vznikl nárok. Dovolená může být zaměstnavatelem převedena do dalšího kalendářního roku jen v případě, kdy vyčerpání dovolené brání překážky na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

Nově však může být část dovolené, která přesahuje 4 týdny (u pedagogických a akademických pracovníků 6 týdnů), tj. dovolená nad základní zákonnou výměru, převedena do následujícího kalendářního roku i v případě, kdy o to zaměstnanec zaměstnavatele písemně požádá.

Čerpání převedené dovolené je zaměstnavatel povinen určit tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Neurčí-li zaměstnavatel dobu čerpání převedené dovolené do 30. června následujícího kalendářního roku, vzniká právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanci. Zaměstnanec musí v tomto případě, stejně jako zaměstnavatel, písemně oznámit čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnou jinak.

V případě, že se stane zaměstnanec dočasně práce neschopným nebo čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, a nemůže tak být již převedená dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku, musí zaměstnavatel určit dobu čerpání dovolené po skončení těchto překážek.

Proplacení dovolené

Tzv. proplacení nevyčerpané dovolené je přípustné pouze v případě skončení pracovního poměru. Jestliže pracovní poměr trvá, nesmí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

Pokud v převodech dovolené tápete, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

Autor: Martina Šumavská, Lucie Stržínková