Nemilé překvapení v podobě obdržení exekučního příkazu

Publikováno:
27. březen 2015
Obor:

Pod tíhou obchodních starostí a administrativních povinností spojených s každodenní činností daňového subjektu, může daňový subjekt snadno opomenout uhradit svoji daňovou povinnost. Toto opomenutí však může mít pro daňový subjekt fatální následky v podobě zahájení daňové exekuce.

Daňový řád správci daně neukládá povinnost oznámit daňovému subjektu záměr, že hodlá zahájit daňovou exekuci. Správce daně pouze může daňový subjekt vyrozumět o výši jeho nedoplatku a upozornit ho na následky spojené s jeho neuhrazením (ustanovením § 153 odst. 3 Daňového řádu). Toto rozhodnutí však bez dalšího zůstává na individuálním uvážení příslušného správce daně.

Daňová exekuce je jedním ze způsobů, jak může správce daně vymáhat nedoplatek daně. Daňový řád rozumí nedoplatkem daně částku daně, nebo příslušenství daně (např. úrok z prodlení, pokuta za opožděné tvrzení daně, penále), která není daňovým subjektem uhrazena a zároveň uplynul již den její splatnosti. Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímž správce daně zahájí exekuční řízení. Správce daně je povinen tento exekuční příkaz doručit dlužníkovi (daňovému subjektu), který však proti němu nemůže uplatnit opravné prostředky. Lze však požádat o odklad nebo ji v zákonem daných případech zastavit (například když odpadne důvod, pro který byla exekuce nařízena). Se zahájením daňové exekuce bývají často spojeny i nemalé náklady a to jak na straně správce daně, tak na straně daňového subjektu.

Daňový subjekt by si tak měl sledovat stav svého osobního daňového účtu, aby nebyl nemile překvapen zahájením daňové exekuce v případě, kde správce daně neinformoval nebo se mu nepodařilo informovat daňový subjekt o výši jeho nedoplatku a bez dalšího tak vydal přímo exekuční příkaz.

Sledovat stav osobního daňového účtu může daňový subjekt, mimo jiné, i elektronicky a to prostřednictvím daňové informační schránky. V případě, že budete mít zájem o zřízení daňové informační schránky, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

Autor: Petra Vaněčková