Některé změny v oblasti DPH od 1. 1. 2014

Publikováno:
13. leden 2014
Autor:
Obor:

S účinností od 1. 1. 2014 nás čekají v oblasti DPH, jak již bývá každým rokem zvykem, četné změny. Dalo by se říci, že letošní změny z velké části reagují na nový občanský zákoník (terminologické změny, věcné změny vyvolané změnami v právní úpravě), najdeme zde ale i další změny, které např. odrážejí změny ve Směrnici Rady 2006/112/ES (dále jen Směrnice). Některé ze změn uvádíme níže v našem článku.

Povinná elektronická forma podání od 1. 1. 2014

Plátci DPH budou povinni komunikovat s finančními úřady v oblasti DPH výlučně elektronicky. Plátce je od ledna povinen podávat elektronicky jak (i) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, tak i (ii) hlášení (souhrnné hlášení). To vše včetně souvisejících příloh. Dále je povinnost podávat elektronicky i přihlášky k registraci k DPH nebo oznámení o změně registračních údajů. Tato povinnost se netýká identifikovaných osob.

Povinnost elektronického podání souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesené daňové povinnosti zůstává zachována.

Povinnost činit veškerá podání výhradně elektronicky se netýká fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a které nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Rádi bychom upozornili, že elektronicky by měla být podána již daňová přiznání za prosinec 2013 nebo 4. čtvrtletí roku 2013 pro čtvrtletní plátce.

Možnosti elektronického podání

Učinit elektronické daňové podání je možné zejména jedním z následujících způsobů:

  • Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), kdy aplikace EPO je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy ČR pro podání v daňových věcech. Aplikace je dostupná na stránkách  http://www.daneelektronicky.cz/. Pomocí této aplikace je možné odeslat podání bez uznávaného elektronického podpisu.
  • S orgány Finanční správy ČR je možné komunikovat také prostřednictvím Datové schránky. Podání doručovaná tímto způsobem musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru (viz. Pokyn č. D – 349). Pro vytvoření požadovaného XML souboru lze využít elektronické formuláře aplikace EPO.

Ručení za DPH

Od 1. 12. 2013 je ručení při platbě na účet nezveřejněný v registru plátců omezen na částku 700 tis. Kč. Cílem je omezení vzniku ručení za nezaplacenou DPH až na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překračuje 700 tis. Kč. Pokud tedy příjemce zdanitelného plnění (odběratel) provede platbu za zdanitelné plnění (ať již zcela nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění (dodavatele), který je správcem daně zveřejněn, a pokud úplata za toto plnění překračuje 700 tis. Kč, ručí odběratel za případnou nezaplacenou DPH z tohoto plnění. Ustanovení je sice účinné od 1. 12. 2013, ale je třeba upozornit na Informaci Generální finanční ředitelství Č.j.: 41 540/13/7001-21002-012287 z 10. září 2013, podle které správce daně nebude vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku DPH, pokud ručení vznikne ze zákona do 31. 12. 2013.

U ostatních typů ručení (např. při platbě nespolehlivému plátci, dále pokud je úplata za plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny a další) žádné omezení neplatí a plátce tedy i nadále ručí za neodvedenou DPH (bez jakéhokoliv limitu).

Dodání vybraných nemovitých věcí

Ustanovení § 56 a § 56a zákona o DPH, které řeší osvobození při převodu a nájmu nemovitých věcí, zcela mění dosavadní postupy. Ustanovení jednak reaguje na změny zavedené novým občanským zákoníkem a jednak se i přibližuje ustanovením Směrnice. Tyto změny budou mít zásadní dopady pro všechny, kteří plánují prodej či pronájem nemovitostí. Tímto tématem se budeme vzhledem k jeho složitosti zabývat v některém z příštích vydání.

Ostatní změny

Mezi další novinky v DPH patří zejména terminologické změny jako například:

  • zavedení nového pojmu „pacht“, kdy pro účely DPH se nyní nájmem rozumí také podnájem, pacht a podpacht,
  • dále můžeme uvést, že termín „Evropské společenství“ byl nahrazen slovy „Evropská unie“,
  • došlo rovněž ke změně definování pojmu „zboží“,
  • ke změně koncepce při úmrtí plátce,
  • pojmy „obchodní společnost a družstvo“, které byly až doposud v zákoně o DPH používány, jsou nahrazeny jedním pojmem „obchodní korporace“.

Změn je od letošního roku v zákoně o DPH opravdu mnoho, a proto je  potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. V dalších vydáních vás budeme informovat o změnách v jednotlivých oblastech a jejich dopadech do praktického života daňových poplatníků.

Autor: