Nejvyšší správní soud odmítl tzv. řetězení daňových ztrát

Publikováno:
28. květen 2020
Obor:

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudkem č. j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. května 2020 vyhověl kasační stížnosti společnosti Heidrive, s.r.o. a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni z důvodu, že jím provedený výklad ust. § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů umožňující tzv. řetězení daňových ztrát, nerespektoval smysl ani text zákona a nepřiměřeně zasahoval do právní jistoty daňových subjektů.

Průběh řízení před NSS

Společnost vykázala ve zdaňovacím období 2008 ztrátu, kterou v následujících 5 zdaňovacích obdobích v souladu se zákonem o daních z příjmů uplatňovala ve svých daňových přiznáních. Pro určení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období roku 2008 (i pro všech pět následujících zdaňovacích období) je v návaznosti na ust. § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů určující okamžik, kdy skončí lhůta pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve kterém společnost mohla daňovou ztrátu uplatnit, v daném případě zdaňovací období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 (hospodářský rok). O tomto nebylo mezi stranami sporu.

Společnosti však byla vyměřena daňová ztráta také za zdaňovací období roku 2009. Zde nastal spor mezi stranami v otázce, jaký vliv na běh lhůty pro zdaňovací období 2008 má vyměření další ztráty v některém z pěti období, v nichž bylo možné původní ztrátu uplatnit. Podle výkladu správce daně, který dlouhodobě a konstantně Finanční správa zastávala a který potvrdil i krajský soud, ust. § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů umožňuje tzv. řetězení ztrát, tj. v důsledku vyměření další (pozdější) daňové ztráty je třeba konec lhůty pro stanovení daně za zdaňovací roku 2008 (i pro všech pět následujících zdaňovacích období) vázat na jiné (pozdější) období. Dle správce daně tedy ztráta v roce 2009 ovlivňuje konec lhůty týkající se rovněž ztrátového roku 2008, který uplyne shodně jako konec lhůty za zdaňovací období roku 2009.

NSS však tento výklad Finanční správy jednoznačně odmítl jako nepřiměřený zásah do právní jistoty daňových subjektů. V extrémním případě by totiž díky pravidelně se opakujícím ztrátám bylo možné lhůty prodlužovat donekonečna. NSS odmítl i možný výklad, který řetězení ztrát výslovně sice nevylučuje, omezuje jej však s přihlédnutím k desetileté maximální lhůtě pro stanovení daně podle § 148 odst. 5 daňového řádu. NSS jednoznačně konstatoval, že jediným možným výkladem ust. § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů je ten, který možnost řetězení ztrát zcela zapovídá. Lhůta pro stanovení daně má za každé zdaňovací období svůj zcela samostatný režim a později vzniklá daňová ztráta nemůže nijak ovlivnit dřívější lhůtu pro stanovení daně.

NSS zdůraznil, že smyslem jasného ohraničení lhůty pro stanovení daně a jejího prekluzivního charakteru je jednak zajištění právní jistoty (jak na straně daňového subjektu, tak na straně správce daně), ale současně i vytvoření objektivně daného a jednoznačně definovaného časového prostoru, ve kterém obě strany mohou vzájemně vypořádávat právní vztahy plynoucí z daňových povinností. Délka tohoto časového prostoru by měla být vyvážená tak, aby zohledňovala komplikovanost a náročnost dané materie, ale zároveň nepředstavovala nedůvodný zásah do právní jistoty zúčastněných stran, které v této souvislosti stíhá povinnost prokazovat svá tvrzení. Smyslem citované právní úpravy naopak není dát správci daně možnost prodlužovat (řetězit) již tak delší lhůtu pro stanovení daně v případě, kdy je vyměřena a uplatněna daňová ztráta.

Využití v praxi

Jedná se o průlomový rozsudek NSS, který zásadním způsobem mění dlouhodobě zavedenou praxi Finanční správy a měl by tedy přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu průběhu daňových kontrol. Současně otevírá možnost účinné obrany proti dosavadnímu nezákonnému postupu správců daně, kteří v rozporu se zákonem překračovali délku daňových kontrol právě s odkazem na řetězení daňových ztrát. Nicméně dopady předmětného rozsudku NSS je třeba pečlivě analyzovat s ohledem na konkrétní okolnosti individuálního případu.

V případě zájmu jsme připraveni poskytnout Vám komplexní služby spočívající analýze Vaší situace a posouzení dopadů rozsudku NSS na Váš případ. Bude-li to ve Vaší situaci relevantní, rádi Vás budeme zastupovat před správními soudem ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správce daně spočívajícím v zahájení daňové kontroly po uplynutí lhůty pro stanovení daně či pomůžeme se zastoupením v jednání před správci daně v již probíhajících daňových řízeních.

Lenka Kočerová
Jaroslava Půtová

 

Autor: Fučík & partneři