Nehmotný majetek z pohledu českých i mezinárodních účetních předpisů

Publikováno:
9. listopad 2017
Obor:

Nehmotná aktiva jsou pro jejich nemateriální podstatu pro účetní jednotku, potažmo účetní oddělení, často obtížněji uchopitelná než aktiva hmotná. V dnešním článku si proto nejprve shrneme základní pravidla pro identifikaci a uznání dlouhodobých nehmotných aktiv a dále se zaměříme na pravidla pro jejich vykázání a další související informace, které se zveřejňují v účetní závěrce. Na nehmotná aktiva se podíváme nejen z pohledu českých účetních předpisů, ale i z pohledu IFRS.

Z pohledu českých účetních předpisů jsou dlouhodobým nehmotným majetkem zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill a povolenky na emise a preferenční limity. Doba použitelnosti takových aktiv musí být delší než 1 rok a jejich ocenění musí být vyšší než hranice určená účetní jednotkou ve vnitřním předpisu (s výjimkou goodwillu a povolenek na emise a preferenčních limitů). V případě nehmotných výsledků výzkumu a vývoje je další omezující podmínkou, že musí být buď nabyty od jiné osoby, nebo vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi. Např. interně vytvořený software, který bude sloužit pouze pro potřeby společnosti, tak nemůže být uznán jako nehmotné aktivum. Dlouhodobým nehmotným majetkem dále není software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Takový software je potom součástí daného dlouhodobého hmotného majetku.

Z pohledu ocenění se nehmotný majetek oceňuje pořizovací cenou a náklady s jeho pořízením souvisejícími v případě koupě a vlastními náklady v případě vytvoření vlastní činností. Z takto stanoveného ocenění se následně dlouhodobý nehmotný majetek odepisuje na základě odpisového plánu, který si stanoví účetní jednotka. Výjimkou jsou preferenční limity a povolenky na emise. Povolenky na emise se neodepisují vůbec, u preferenčních limitů pak jen ty, které lze odepisovat podle času nebo výkonu.

Dlouhodobý nehmotný majetek se vykazuje v rozvaze v části B.I. Kromě výše uvedených položek se zde vykazují také poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Požadavky na zveřejnění dalších informací, které souvisí s dlouhodobým nehmotným majetkem a které by mely být zveřejněny v příloze k účetní závěrce, závisí na kategorii účetní jednotky. Velké a střední účetní jednotky a dále malé a mikro účetní jednotky s povinností ověření účetní závěrky auditorem uvedou v příloze u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv zůstatky na začátku a konci účetního období vč. přírůstků a úbytků během účetního období, informace o výši opravných položek na začátku a na konci účetního období, vč. informace o jejich zvýšení či snížení v průběhu účetního období a výši úroků, které jsou zahrnuty v ocenění dlouhodobého majetku, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku. Ostatní účetní jednotky nemusí další informace zveřejňovat.

 V rámci IFRS se nehmotnými aktivy se zabývá zejména standard IAS 38. Dle IFRS jsou nehmotnými aktivy identifikovatelná nepeněžní aktiva bez fyzické podstaty. IAS 38 uvádí také příklady nehmotných aktiv. Jsou to obvykle počítačové programy, patenty, autorská práva, filmy, seznamy zákazníků, práva na obsluhu hypotéky, povolení k lovu ryb, dovozní kvóty, koncese, zákaznické nebo dodavatelské vztahy, věrnost zákazníků, podíl na trhu a marketingová práva. Aby mohla být položka uznána jako nehmotné aktivum, musí splňovat definici nehmotného aktiva, tj. identifikovatelnost, ovládání zdroje a existenci budoucích ekonomických užitků, a zároveň musí být pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky plynoucí z aktiva poplynou účetní jednotce a pořizovací náklady aktiva musí být spolehlivě ocenitelné.

Z pohledu ocenění se nehmotná aktiva prvotně oceňují pořizovacími náklady. Ty zahrnují nákupní cenu včetně dovozního cla a nerefundovatelných daní zaplacených při nákupu po odečtu obchodních slev a rabatů a dále jakékoliv náklady přímo přiřaditelné přípravě aktiva pro jeho zamýšlené použití. Z pohledu IFRS je velmi důležitá doba použitelnosti nehmotného aktiva. Účetní jednotka musí posoudit, zda je doba použitelnosti aktiva konečná nebo neurčitá. Pokud je doba použitelnosti konečná, musí účetní jednotka stanovit její délku nebo počet výstupů z používání aktiva do konce doby jeho použitelnosti. Za nehmotné aktivum s neurčitou dobou použitelnosti se považuje aktivum, u kterého nelze na základě analýzy všech relevantních faktorů určit konec období, po které lze očekávat, že bude aktivum účetní jednotce přinášet budoucí ekonomické užitky. Stanovení doby použitelnosti je důležité pro stanovení odpisů nehmotného aktiva. Nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti se neodepisují, pouze se každoročně testují na snížení hodnoty. Pravidla pro testování takových aktiv jsou popsána v IAS 36 Snížení hodnoty aktiv.  Každý rok musí také účetní jednotka přezkoumat, zda stále trvají okolnosti, na základě kterých byla doba použitelnosti aktiva posouzena jako neurčitá. Termín „neurčitá“ tedy neznamená „neomezená“. Pokud účetní jednotka dojde k závěru, že doba použitelnosti již není neurčitá, musí začít přistupovat k aktivu jako k aktivu s konečnou dobou použitelnosti. Taková aktiva účetní jednotka odepisuje.

Při vykázání nehmotných aktiv musí účetní jednotka zveřejnit pro každou skupinu nehmotných aktiv (s rozlišením na nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností a ostatní nehmotná aktiva) zejména zda jsou doby použitelnosti konečné nebo neurčité, v případě konečných dob jejich délku nebo použité odpisové sazby, odpisové metody použité pro nehmotná aktiva s konečnou dobou použitelnosti, hrubou účetní hodnotu a jakékoliv akumulované odpisy na počátku a na konci účetního období, sesouhlasení účetní hodnoty na počátku a na konci období, ukazující přírůstky a úbytky, vč. důvodu těchto přírůstků a úbytků. Dále musí účetní jednotka zveřejnit informace o snížení hodnoty nehmotných aktiv, informace o účetní hodnotě nehmotných aktiv s neurčitou dobou použitelnosti a důvody, proč účetní jednotka vyhodnotila dobu použitelnosti jako neurčitou.

V rámci některého z dalších vydání našeho newsletteru se blíže zaměříme na výzkum a vývoj. Pokud byste nevěděli, jak přistoupit k nehmotným aktivům ve Vaší společnosti, neváhejte se na nás obrátit.

 

Autor: Jan Vácha