Negativní dopady COVID-19 na poplatníky daně z příjmů, možnosti jejich zmírnění

Publikováno:
23. březen 2020
Obor:

V návaznosti na probíhající šíření viru COVID-19 a související omezení podnikání se mohou poplatníci z důvodu výpadku tržeb dostat v následujících měsících do problémů nejen se svým aktuálním cash-flow, dlouhodobější výpadek tržeb může vést až k daňové ztrátě. Níže bychom chtěli uvést některé možnosti zmírnění souvisejících negativních dopadů.

Problémy s cash-flow

K 15. červnu 2020 bude pro většinu poplatníků splatná záloha na daň z příjmů, zaplacení této zálohy může některým poplatníkům způsobit s ohledem na aktuální situaci problémy s cash-flow. Možností řešení je podání žádosti o stanovení zálohy jinak.

Stanovení záloh jinak

Dle ustanovení § 174 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění (dále jen „DŘ“) správce daně v odůvodněných případech stanoví zálohy jinak, případně povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat.

Stanovit zálohy jinak či povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat může správce daně pouze na žádost poplatníka, nelze tak stanovit automaticky. Žádost nepodléhá správnímu poplatku, musí však být řádně odůvodněna, tzn. musí obsahovat vysvětlení a popis důvodů, proč lze předpokládat, že daňová povinnost za aktuální zdaňovací období bude nižší, než ze které se stanovovala výše a periodicita záloh.

Důvody je nutné doložit příslušnými důkazními prostředky, kterými mohou být např.:

  • výkaz zisků a ztrát za dosud proběhlou část zdaňovacího období;
  • předběžný odhad vývoje příjmů/výnosů poplatníka daného zdaňovacího období;
  • předběžná kalkulace daně z příjmů apod.

V případě Vašeho zájmu by naší společnosti bylo potěšením být při přípravě takovéto žádosti nápomocna.

Daňová ztráta

V případě, že by současná situace trvala delší dobu, může se stát, že poplatníci vykáží daňovou ztrátu.

Negativním dopadem v případě vykázání daňové ztráty (vedle řady negativních ekonomických dopadů) je významné prodloužení prekluzivní lhůty pro možnost provedení daňové kontroly ze strany správce daně, a to až na osm let místo standardních tří let v případě vykázání kladného základu daně (počítáno od dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání). Zároveň se prodlouží prekluzivní lhůta i pro všechna zdaňovací období, ve kterých lze daňovou ztrátu uplatnit (nejen tedy pro ta, ve kterých byla ztráta skutečně uplatněna).

V případě, že by poplatník chtěl zabránit výše uvedenému negativnímu dopadu, typicky nejjednodušším řešením může být přerušení daňových odpisů.

Přerušení daňových odpisů

Možnost přerušení daňových odpisů je uvedena v ustanovení § 26 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění (dále jen „ZDP“). Při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo.

Možnost přerušení daňových odpisů však nelze využít u nehmotného majetku (dle ustanovení § 32a odst. 4 ZDP) a u účetních odpisů, které jsou považovány za daňový výdaj dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Existují i další možnosti, jak zabránit vzniku daňové ztráty, a tím i prodloužení prekluzivní lhůty pro možnost doměření daně. Jednotlivé možnosti je nutné posoudit na konkrétní situaci daného poplatníka.

Lze očekávat, že vláda přijde s dalšími návrhy úlev, a to i v oblasti daní a veřejnoprávního pojištění. O všech změnách Vás budeme informovat.

Autor: Fučík & partneři