Navrhované změny ve vykazování leasingů ze strany nájemce z pohledu IFRS

Publikováno:
2. září 2013
Obor:

V květnu 2013 vydal IASB (výbor pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví) návrh, který zavádí do vykazování leasingů významné změny. Lhůta pro připomínky k tomuto návrhu běží do 13. září 2013. Dle současných pravidel obsažených v IAS 17 – Leasingy se leasing rozděluje na operativní a finanční. V případě operativních leasingů nájemce vykazuje leasingové splátky výsledkově po dobu nájmu ve věcné a časové souvislosti. V rozvaze nájemce tedy není vykázáno ani pronajaté aktivum, ani závazek plynoucí z budoucích leasingových plateb. V případě finančního leasingů nájemce pro zahájení leasingu vykáže aktivum a závazek. Aktivum je poté odpisováno, závazek splácen a dochází k vykazování úroků. Podle očekávání veřejnosti se IASB v návrhu snaží eliminovat současný způsob pro vykazování operativních leasingů, a proto se v něm nerozlišuje mezi operativním a finančním leasingem. Jedinou výjimkou je případ, kdy lze i podle navrhované úpravy použít stávající způsob vykazování operativních leasingů, jsou krátkodobé smlouvy do 1 roku, které neobsahují opci na prodloužení, u které je pravděpodobné, že bude využita. Ostatní leasingy jsou dle návrhu rozděleny do dvou kategorií na leasing nemovitostí (veškeré pronájmy nebytových prostor na dobu delší než jeden rok) a ostatní leasingy (např. stroje, zařízení, technologie a v některých případech i nehmotná aktiva). V obou případech bude nájemce vykazovat ve své rozvaze dlouhodobé aktivum a závazek.

Autor: Ivan Fučík