Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů

Publikováno:
10. září 2010
Autor:
Obor:

Ministerstvo financí předložilo vládě k projednání novelu zákona o daních z příjmů a souvisejících zákonů po zapracování připomínek. Níže uvádíme nejvýznamnější změny. Projednávání novely budeme nadále aktivně sledovat a průběžně Vás informovat, a to včetně konečného znění schválené novely.

Fyzické osoby

 • Novela obsahuje zpřísnění osvobození důchodů od daně z příjmů. Měly by být zdaněny důchody pracujících důchodců při dosažení hranice příjmů (ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu) přesahující trojnásobek průměrné mzdy (tj. 840 tis. Kč ročně/70 tis. Kč měsíčně).
 • Novela by měla sjednotit s ohledem na právo EU režim zdanění a osvobození uplatněný nyní pouze na příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem či příspěvkům na soukromé životní pojištění i pro příspěvky institucím penzijního pojištění sídlícím v jiném členském státě EU, Norsku či Islandu. Limit pro daňové osvobození zůstává ve výši 24 000 Kč ročně.
 • Mělo by dojít k rozšíření výčtu příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti o příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Podnikatelé, kteří mají takový příjem, mohou uplatnit výdajový paušál pouze ve výši 30 %.
 • Nadále by mělo být možno uplatnit si zaplacené úroky z úvěru na koupi stavebního pozemku s podmínkou, že do čtyř let musí poplatník na takovém pozemku začít stavět. Navrhuje se zrušit podmínka, že při stavbě musí být využit úvěr na financování bytových potřeb.
 • Měla by být snížena základní sleva na poplatníka o 1 200 Kč za rok (tj. na 23 640 Kč/rok) a zároveň i daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě o 240 Kč ročně (tj. na 11 364 Kč/rok).
 • Navrhuje se zavést nová povinnost zaměstnavatele podávat kromě stávajícího ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti též měsíční hlášení o srážce a odvodu záloh na daň na finanční úřad (vedle stávající povinnosti zaměstnavatelů podávat měsíční přehledy odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění).

Právnické osoby a společná ustanovení

 • Navrhuje se zrušit osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení (např. solární elektrárny), a to u zařízení poprvé uvedených do provozu od 1.1.2011. Tato změna se dotýká jak fyzických osob, tak i právnických osob provozujících taková zařízení. Právnické osoby budou navíc povinny s účinností od 1.1.2011 uplatnit maximální odpisy hmotného majetku.
 • Návrh reaguje na možnost použití metody komponentního odpisování, která byla účetními předpisy zavedena od účetního období započatého v roce 2010. Pro účely stanovení základu daně je navrženo účetní metodu odpisování neakceptovat a upravit výsledek hospodaření o veškeré vlivy vzniklé použitím této metody. Znamená to tedy, že majetek má být daňově odpisován jako celek. Pro daňové účely by měly být upravovány případy výměny komponent, které mají podle stávajících předpisů charakter opravy (náklad) a technického zhodnocení (zvýšení vstupní ceny).
 • Návrh zpřesňuje podmínky pro daňově uznatelný odpis pohledávek. Dosavadní podmínkou pro daňově uznatelný odpis pohledávky je možnost tvorby opravných položek podle zákona o rezervách. V případě přijetí novely by nebylo možné pohledávku daňově účinně odepsat, pokud by šlo o pohledávky nabyté bezúplatně nebo o pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami. Návrh má podle důvodové zprávy řešit situaci, kdy podle současného znění není možné daňově odepsat pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 tis. Kč, která není řešena soudně, přestože zároveň splňuje všechny ostatní podmínky tvorby daňových opravných položek. Na druhé straně není v důvodové zprávě komentována změna týkající se situace, kdy by byly po novele odpisovány pohledávky za spojenou osobou, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení.
 • Má být změněna podmínka minimální doby pronájmu u finančního pronájmu. Po novele má být vázána na dobu odpisování, a to u všech odpisových skupin.U majetku zařazeného do 2. a 3. odpisové skupiny má trvat pronájem alespoň po dobu odpisování sníženou o 6 měsíců. Změna se netýká smluv uzavřených do konce roku 2010, pokud byl majetek do té doby přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.
 • Rozšiřuje se spektrum darů, o které je možné snížit základ daněaž do výše 10 % základu daně po snížení podle § 34, o dary pro střední a vyšší odborné školy, pokud jsou dary poskytnuty na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování. Položkou snižující základ daně mají být také dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Evropské unie, Norska nebo Islandu, a to za podmínek, jaké platí pro uplatnění položky snižující základ daně při poskytnutí daru tuzemské fyzické či právnické osobě.
 • Novelou má být zrušena sleva na dani ve výši poloviny daně u poplatníků, kteří zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a podíl osob se zdravotním postižením tvoří nejméně 50% průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců. Paušální slevy na zaměstnance se zdravotním postižením ve výši 18.000 a 60.000 zůstávají beze změny.
 • Novela se má dotknout také fondů kolektivního investování. Výslovně je vymezeno, že 5% sazba daně z příjmů právnických osob se týkátaké zahraničních fondů kolektivního investování založených na území Evropského hospodářského prostoru, a to za obdobných podmínek jako domácích fondů kolektivního investování podléhajících regulaci ČNB.
Autor: