Nález Ústavního soudu z konce roku 2016 a kontrolní hlášení

Publikováno:
21. duben 2017
Obor:

Plénum Ústavního soudu na konci roku 2016 částečně vyhovělo návrhu skupiny 21 senátorů a zrušilo některé pasáže zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), které se týkají kontrolního hlášení.

Na základě nálezu Ústavního soudu bylo zrušeno ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH v souvislosti s povinností plátce uvádět potřebné údaje pro správu daní, kde toto ustanovení bude zrušeno s účinností od 31. prosince 2017.

Ústavní soud dále zrušil ustanovení § 101g odst. 5 ZDPH v souvislosti s okamžikem doručení výzvy, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě (např. e-mailem), kde toto ustanovení bylo zrušeno s účinností ode dne zveřejnění nálezu Ústavního soudu na konci roku 2016.

Zrušení ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH

Navrhovatelé Ústavnímu soudu předložili několik důvodů pro zrušení ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH v souvislosti s povinností plátce uvádět potřebné údaje pro správu daní. Ústavní soud navrhovatelům nakonec částečně vyhověl a potvrdil tzv. výhradu zákona. Ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH totiž plátci DPH stanovuje povinnost uvádět v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu daně“. Zákon však o žádných předepsaných údajích dále nehovoří a nechává, aby tyto údaje stanovilo Ministerstvo financí.

Ústavní soud se proto usnesl, že zákon musí více konkretizovat alespoň oblast údajů, kterou je potřeba v kontrolním hlášení uvádět a nenechávat výklad na obecných pokynech k vyplnění kontrolního hlášení, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy.

Účinnost zrušení výše zmíněného ustanovení nebyla určena s okamžitou platností. Dle názoru Ústavního soudu by jeho okamžitým zrušením došlo k narušení právního ukotvení celého institutu kontrolního hlášení. Proto byl dán zákonodárcům časový prostor, aby znění tohoto paragrafu upravili. Ústavní soud odložil účinnost tohoto zrušení na konec roku 2017.

Zrušení ustanovení § 101g odst. 5 ZDPH

Ústavní soud dále shledal v rozporu s ústavním pořádkem i ustanovení § 101g odst. 5 ZDPH v souvislosti  okamžik doručení výzvy, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě (např. e-mailem). Ústavní soud v této souvislosti upozornil především na následující textaci ZDPH „výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně“.

Dle názoru Ústavního soudu se tak plátce daně z přidané hodnoty může dostat do absurdní situace, kdy je mu ukládána povinnost, o které se bez vlastní viny ani nedozví. Ústavní soud proto ustanovení zrušil pro rozpor s vybranými články Listiny základních práv a svobod.

Pro úplnost je nutné na tomto místě podotknout, že kontrolní hlášení jako celek prošlo testem proporcionality a tedy dle nálezu Ústavního soudu, institut kontrolního hlášení je schopen dosáhnout zamýšleného cíle, kterým je ochrana veřejného zájmu na řádném výběru daní. Ústavní soud k tomuto dále uvedl, že mu nepřísluší hodnotit, zda je kontrolní hlášení optimálním prostředkem k řádnému výběru daně.

Pokud budete mít zájem k výše uvedenému nálezu Ústavního soudu sdělit více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Martin Valášek

Autor: Milan Kolář