Možnost posečkání neuhrazené daně

Publikováno:
18. červenec 2018
Obor:

Podcenili jste peněžní rezervu na úhradu daně, případně jste zjistili evidovaný nedoplatek?

V tomto případě se nevyplatí dělat mrtvého brouka a čekat až na aktivitu správce daně. Budou se na Vás vztahovat rozdílné druhy a výše sankcí.

V případě, že zjistíte, že nemáte dostatečné prostředky na úhradu stanovené daňové povinnosti, je lepší komunikovat se správcem daně a požádat o povolení posečkání nebo rozložení na splátky. Důvodem je skutečnost, že úrok z posečkané částky je pouze 7 procentních bodů + repo sazba stanovená ČNB. Úrok z prodlení je 14 procentních bodů + repo sazba stanovená ČNB.

Touto oblastí se nedávno zabýval také Nejvyšší správní soud, a to v situaci, kdy možnosti posečkání bylo využito při zjištění nedoplatku po částečné úhradě daně z příjmů fyzických osob. Uvedený rozsudek vycházel z následujících zákonem stanovených skutečností:

  • Po dobu povolení posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení, ale vzniká povinnost uhradit pouze úrok z posečkání.
  • Posečkání může být povoleno nejdříve ode dne splatnosti daně, a to i zpětně. V případě povolení zpětného posečkání zanikne již do té doby případně vzniklý úrok z prodlení a daňový subjekt je povinen hradit pouze úrok z posečkání.
  • Pokud daňový subjekt není schopen plnit podmínky, na jejichž základě bylo rozhodnuto o posečkání, změní se povinnost uhradit úroky z posečkání na povinnost uhradit úroky z prodlení. Ke změně této povinnosti dojde však nejdříve dnem porušení těchto podmínek.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku výše uvedené potvrdil, tj. nedodržení podmínek posečkání má za následek pozbytí účinnosti rozhodnutí o posečkání daně s účinky ex nunc. Úrok z posečkání za dobu, po kterou bylo v platnosti rozhodnutí o posečkání, zůstane nezměněn. Úrok z posečkání se na úrok z prodlení změní nejdříve ode dne porušení podmínek posečkání.

Úskalí pro využití této výhody však představují zákonem taxativně vymezené případy, kdy je možno o povolení posečkání požádat. V případě, že u Vás nastala některá z výše uvedených situací, rádi Vám budeme asistovat při realizaci využití této možnosti.

Jan Dyškant

Autor: Fučík & partneři