Možnost odkladu platby daně nebo její rozložení na splátky v souvislosti s COVID-19

Publikováno:
20. říjen 2020
Obor:

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila od pondělí 5. října 2020 na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“), a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení bylo rozhodnuto na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020.

Vyhlášení nouzového stavu a dalších průvodních opatření k zamezení šíření epidemie COVID-19 s určitostí negativně zasáhne množství daňových subjektů. Jedním z negativních dopadů pro daňové subjekty může být i ztráta schopnosti plnit své závazky (daňové nedoplatky) směrem ke správci daně. Aby se daňový subjekt nedostal do platební neschopnosti ve vztahu ke správci daně, má možnost v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“), požádat o posečkání úhrady daně, popřípadě k rozložení její úhrady na splátky, a to u svého místně příslušného finančního úřadu. Na žádost o posečkání v souladu s ustanovením § 156 DŘ neexistuje speciální tiskopis, nicméně i toto podání musí splňovat požadavky uvedené v ustanovení § 70 DŘ.

Správce daně vydá své rozhodnutí v návaznosti na podanou žádost daňového subjektu, ve které musí daňový subjekt dostatečně zdůvodnit, v souladu s ustanovením § 156 DŘ, proč o odklad úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky žádá, včetně přiložení veškerých důkazů, které podporují tvrzení daňového subjektu. Zároveň daňový subjekt v žádosti navrhne nový termín úhrady, resp. navrhovaný splátkový kalendář. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem COVID-19. Správci daně mohou být důvody žádosti doloženy všemi relevantními doklady, kterými se prokáže vliv výskytu COVID-19 na ekonomickou situaci daňového subjektu a jeho potíže s úhradou daně. Jde například o vliv karanténního opatření na daňový subjekt, nemoci, nutné péče o člena domácnosti, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod. V případě kladného rozhodnutí správce daně bude současně prominut i související úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý do 31. prosince 2020.

V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že pokud daňový subjekt podá žádost finančnímu úřadu do 31. prosince 2020, je na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut, a tedy se nemusí hradit. Běžně je třeba za žádost o posečkání uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

S ohledem na současnou situaci rozhodla ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (zveřejněno dne 14. října 2020 ve Finančním zpravodaji číslo 22/2020). Toto rozhodnutí se však vztahuje pouze pro daňové subjekty, jejichž činnost byla od 14. října 2020 zakázána nebo omezena Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 č. 1021, a které provozovaly v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 následující činnosti: provozování restauračních zařízení a barů; provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték; pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení; pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin; provozování cirkusů a varieté; pořádání poutí a podobných tradičních akcí; pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí; pořádání veletrhů; provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení; provozování zoologických zahrad a botanických zahrad; provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií. Bližší informace k tomuto rozhodnutí a k podmínkám prominutí naleznete v našem detailním článku zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic, Martin Valentovič