Možná změna koncepce stanovení dovolené

V meziresortním připomínkovém řízení je návrh nove­ly zákoníku práce.

Z důvodové zprávy vyplývá, že se zásadní změny týkají minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Navrhuje se zavést nový pevný mechanismus valorizace minimální mzdy a podmínky pro stanovení nejnižších úrovní zaručené mzdy tak, aby byla mini­mální mzda zvyšovaná pravidelně, nedocházelo k vý­razným výkyvům v jejím vývoji a její výše byla jedno­duše a dostatečně včas odhadnutelná (0,548násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok). Zaručená mzda se bude nově vztahovat i na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zavádí se nový právní institut sdíleného pracovního místa atd. Ve hře je i zrušení institutu „karenční doby“, po kterou se neposkytuje zaměstnancům náhrada mzdy.

 Výše zmíněný návrh novely zákoníku práce obsahu­je i rozsáhlé změny v oblasti dovolené. Návrh počítá s opuštěním principu dovolené za odpracované dny.  Nově by měl být princip založen na týdenní pracovní době (1/52 dovo­lené za rok za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu). Délka dovolené za kalendářní rok se stanoví vynásobením délky týdenní pracovní doby (v hod.) a počtem týdnů dovolené příslušející zaměstnanci za kalendářní rok. Právo na dovolenou tak bude ve výsledku vyjádřeno v hodi­nách (např. 40 hod. / týden * výměra do­volené 4 týdny = 160 hod. dovolené / rok). Na základě písemné žádosti zaměstnance by bylo nově možné část dovolené za kalendářní rok, která přesahuje 4 týdny, převést do násle­dujícího kalendářního roku. 

Účinnost těchto novel se navrhuje od 1. 7. 2019, u nove­lizačních bodů týkajících se dovolené až od 1. 1. 2020.

Autor: Michaela Svatošová

Autor: Fučík & partneři