Mezinárodní sankce uvalené vůči Ruské federaci

Vzhledem ke stále probíhajícímu konfliktu na Ukrajině byly na Ruskou federaci uvaleny v předešlých týdnech mezinárodní sankce. Mezinárodní sankce je možné označit jako souhrn omezujících opatření, které mají sloužit k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. Mezinárodní sankce mohou být vydávány například na úrovni OSN či Evropské Unie. Klíčové sankční předpisy na úrovni Evropské Unie jsou pak vydávány ve formě Rozhodnutí Rady nebo Nařízení Rady EU a jsou postupně doplňovány o nová opatření. Obě tyto formy evropských předpisů jsou přímo právně závazné pro všechny členské státy a obsahují několik forem sankčních režimů vůči Ruské federaci.

Příkladem takových sankčních režimů jsou například omezující opatření vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině nebo omezující opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. V praxi se pak tyto sankční režimy provádějí tak, že je například zakázán vstup osob uvedených na sankčním seznamu na území EU či je zakázán dovoz nebo prodej určitého zboží nebo technologií či případně dochází k zákazu poskytování jakéhokoli plnění ve prospěch subjektu, který je uveden na sankčním seznamu. 

U osob uvedených na sankčních seznamech dochází také ke zmrazení finančních prostředků, hospodářských zdrojů a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům a orgánům. Těmito osobami se rozumí všechny uvedené osoby na seznamu, ať už se jedná o fyzické osoby, právnické osoby, subjekty či orgány s nimi spojené nebo ty osoby, které sankcionované subjekty vlastní, drží či kontrolují.

Dále jde také o sankce finanční, které jsou zaměřeny nejen na finanční prostředky, ale také na hospodářské zdroje ve smyslu aktiv všeho druhu, které nejsou finančními prostředky, ale je možné je použít k získávání finančních prostředků, zboží či služeb. Přehled všech uplatňovaných sankcí můžete nalézt na webu Finančního analytického úřadu (https://www.financnianalytickyurad.cz/).

Při porušení některého ze sankčních opatření hrozí dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, vysoké pokuty, a to v některých případech až ve výši 50 000 000 Kč. V krajním případě může být porušení mezinárodních sankcí kvalifikováno jako trestný čin porušení mezinárodních sankcí či trestný čin porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití, za což lze uložit i trest odnětí svobody. 

Doporučujeme tedy důsledně a aktivně kontrolovat, zda zrovna váš obchodní partner na sankčních seznamech nefiguruje, přičemž je třeba znát i jeho vlastnickou strukturu, zda není vlastněn, držen či ovládán fyzickou nebo právnickou osobou, vůči které se uplatní finanční sankce. Sankční seznamy jsou zveřejňovány na webu Finančního analytického úřadu (viz výše) či případně v sankční mapě EU (https://sanctionsmap.eu/). Pokud byste vašeho partnera na sankčním seznamu přímo našli, jste povinni tuto skutečnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu a danému obchodnímu partnerovi nesmíte poskytnut jakékoli plnění.

Autor: Veronika Odrobinová, Jessica Vaculíková

Autor: Veronika Odrobinová, Jessica Vaculíková