Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ

Publikováno:
9. duben 2020
Obor:

Vzhledem k tomu, že se v současné době objevuje stále více a více nových zákonů a rozhodnutí ke zmírnění negativních dopadů v souvislosti s COVID-19, vydáváme souhrnný dokument, ve kterém naleznete přehled nejdůležitějších aktuálně platných opatření pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) v oblasti daní a zákonného pojištění, zároveň Vás upozorníme na některé dosud neschválené, avšak aktuálně navrhované úlevy. Veškerá níže uvedená opatření jsou reakcí na současnou situaci a mají pomoci OSVČ alespoň částečně kompenzovat negativní dopady COVID-19.

Daň z příjmů fyzických osob

1. automatické prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, včetně automatického prominutí souvisejícího úroku z prodlení a úroku z posečkané částky z této daně

 • podmínkou prominutí je, že k podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020
 • v případě daňového přiznání za zdaňovací období 2019 tedy nedochází k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání, ale k prominutí sankcí v případě podání tohoto přiznání ve lhůtě do 1.7.2020

2. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických osob

 • podnikatelé nemusí hradit zálohu na daň z příjmů na kalendářní rok 2020 splatnou 15. června 2020
 • daň vyúčtují až při podání daňového přiznání za rok 2020 do 1. dubna 2021 (resp. do 1. července 2021 v případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce)

3.navrhované zavedení institutu tzv. zpětného odpočtu daňové ztráty („Loss carryback“)

 • jedná se prozatím o diskutované opatření, které může v průběhu schvalovacího procesu dostát ještě řady změn
 • zákonná úprava by měla umožnit odečíst od základu daně pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část, a to ve zdaňovacích obdobích, která započala v období 2 let před začátkem období, za které se daňová ztráta stanoví, nebo v období 5 ti či 6 ti let po skončení tohoto období (uvedená otázka je stále diskutována); daňovou ztrátu za kalendářní rok 2020 by tak bylo možné odečíst i za kalendářní roky 2018 a 2019, a to formou podání dodatečného daňového přiznání za tato období
 • daňovou ztrátu by mělo být možné odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10 ZDP
 • v případě využití institutu zpětného odpočtu daňové ztráty by se měla prekluzivní lhůta prodloužit o období, za které byla daňová ztráta stanovena, a za které byla daňová ztráta nebo její část uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně (v případě uplatnění daňové ztráty roku 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2018 by tak došlo k prekluzi přiznání za kalendářní rok 2018 až 1.4. (příp. 1.7.) 2029 (či dokonce 2030)).

Zdravotní a sociální pojištění

1. pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 • přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je OSVČ povinna předložit nejpozději do 3. srpna 2020, přičemž doplatek pojistného je splatný do 8 dnů
  po dni, ve kterém byl či měl být přehled podán
 • zálohy na pojistné do výše pojistného vypočítaného
  z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (tj. minimální měsíční zálohy) za období
  od začátku března 2020 do konce srpna 2020 OSVČ neplatí, přičemž nemusí o prominutí plateb záloh žádat
 • OSVČ platící vyšší zálohy je povinna platit pouze rozdíl mez výší své zálohy na pojistné a výší minimální zálohy (ve výši 2 352 Kč měsíčně) za období od března do srpna 2020 (OSVČ se nicméně může rozhodnout zaplatit zálohy až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl či měl být podán přehled za rok 2020)
 • zálohy na pojistné, které by OSVČ zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020, se považují za zaplacené do výše pojistného vypočítaného
  z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (úspora ve výši 14 112 Kč) - OSVČ tedy v přehledu za rok 2020 odečte od vypočteného pojistného nejen skutečně zaplacené zálohy, ale i „prominuté“ minimální zálohy za období březen 2020 až srpen 2020 v částce 14 112 Kč
 • penále vztahující se k pojistnému, které vzniklo
  v době od začátku března 2020 do konce srpna 2020, nebude vyměřeno (penále, které je příslušenstvím pojistného původně splatného v uvedené ochranné lhůtě, začne vznikat nejdříve 22. září 2020)

2. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění

 • lhůta pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 byla posunuta do 3. srpna 2020 (dle informace zveřejněné Českou správou sociálního zabezpečení na svých webových stránkách), přičemž do této lhůty musí být uhrazen také nedoplatek pojistného na důchodové pojištění za rok 2019, aby byly prominuty sankce
  za pozdní podání přehledu;
 • OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné
  na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020
 • v přehledu za rok 2020 si OSVČ může odečíst
  od vypočteného pojistného nejen skutečně zaplacené zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2020, nýbrž také minimální zálohy, jejichž placení bylo za období březen 2020 až srpen 2020 prominuto (tj. 15 264 Kč u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo 6 108 Kč
  u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud v těchto měsících byla samostatná výdělečná činnost alespoň po část měsíce vykonávána)
 • doba, za kterou nebudou OSVČ odváděny zálohy
  na pojistné na důchodové pojištění, se i nadále bude započítávat do důchodového pojištění jako
  vyloučená doba
 • úlevy se nevztahují na dobrovolné nemocenské pojištění, které musí být placeno standardně
 • Zavedení „ošetřovného“ pro OSVČ
 • „Ošetřovné“ pro OSVČ bude vyplácet a žádosti přijímat Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • nárok na ošetřovné má OSVČ činná na hlavní činnost, která nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, které nedovršilo 13 let věku, a to po dobu uzavření školských nebo jiných dětských zařízení na základě usnesení vlády České republiky
 • výše dotace, resp. „ošetřovného“ činí 424 Kč za den
 • žádost o „ošetřovné“ za březen 2020 je nutné podat do 30. dubna 2020

Ostatní daně

1. Daň silniční

 • prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, který vznikne na zálohách na daň silniční splatných do 15.4. 2020 a 15.7.2020, pokud k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020

2. Daň z přidané hodnoty

 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud povinnost k úhradě pokuty vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020 (tato pokuta se promíjí automaticky bez žádosti)
 • vyjma výše uvedeného prominutí pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení je v ostatních případech vždy nutné podat individuální žádost o prominutí souvisejících sankcí s prokázáním, že příčinou opomenutí byly důvody spojené se šířením koronaviru
 • v rámci tzv. Liberačního balíčku II dále došlo k plošnému prominutí DPH u bezúplatných dodání některých ochranných prostředků a dalšího zboží souvisejícího se šířením viru SARS-CoV-2 a bezúplatných dodání materiálu použitého na jejích výrobu (zboží dodáno od 12.3.2020 do skončení nouzového stavu)

3. Daň z nabytí nemovitých věci („DzNNV“)

 • prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k DzNNV se lhůtou podání v termínu od 31.3.2020
  do 31.7.2020, pokud k podání přiznání dojde do 31.8.2020
 • prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkání DzNNV vztahující se k DzNNV či zálohy na tuto daň s termínem splatnosti od 31.3.2020 do 31.7.2020, pokud k úhradě daně příp. zálohy na tuto daň dojde nejpozději 31.8.2020

Kompenzační bonus

Návrh zákona upravující nárok na kompenzační bonus pro OSVČ byl dne 7.4.2020 schválen poslaneckou sněmovnou, nyní je nutné ještě jeho schválení senátem a podepsání prezidentem.

Podmínky nároku na kompenzační bonus:

 • OSVČ vykonávající hlavní činnost
 • OSVČ vykonávající vedlejší činnost, avšak OSVČ současně nesmí být zaměstnancem (tj. nárok má např. OSVČ, která zároveň pobírá starobní či invalidní důchod, rodičovský příspěvek, student do 26 let)
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020, příp. přerušila kdykoliv po 31. srpnu 2019 svou činnost (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo v souvislosti s krizovými opatřeními vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti). Splnění těchto skutečností doloží OSVČ čestným prohlášením.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, přičemž bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Kompenzační bonus bude spravován jako daň podle daňového řádu.

Předpokládá se, že bonusové období může být prodlouženo až do konce měsíce května 2020.

Elektronická evidence tržeb

 • zrušení povinnosti plnit povinnosti podle zákona o EET s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020;
 • zrušení evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 (uvedené ustanovení dopadá jak na poplatníky, kteří již evidovali tržby před zahájením nouzového stavu, tak odkládá poslední vlnu zavádění EET).

Situaci v oblasti daní a zákonného pojištění dále sledujeme a budeme Vás informovat o dalších změnách.

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice, nás neváhejte kontaktovat.

Zdeňka Svobodová
Martin Valentovič

Autor: Fučík & partneři