Likvidace společností – praktický příklad

Publikováno:
12. prosinec 2014

Tímto článkem navazujeme na jeden z předchozích článků týkající se likvidace společností. Rádi bychom Vás seznámili se základními účetními postupy, se kterým se účetní jednotka rušené společnosti může potkat, a to formou jednoduchého příkladu.

Valná hromada společnosti ALFA s.r.o. rozhodla o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2014. V rámci závěrkových prací na účetní závěrce k 31.12.2013 (ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace) účetní jednotka zaúčtovala zůstatky rezerv, opravných položek, dohadných účtů aktivních a pasivních, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období, které prokazatelně nebudou moci být zúčtovány v průběhu likvidace nebo vstupem do likvidace ztratí své opodstatnění. Byla sestavena následující rozvaha a výsledovka:

Rozvaha k 31.12.2013:

likvidace rozvaha

Výsledovka za období 1.1.2013 – 31.12.2013:

likvidace vysledovka

Likvidátor v průběhu likvidace zpeněžil dlouhodobý majetek a zásoby, částečně inkasoval pohledávky a uhradil veškeré závazky. Dále byla zaplacena odměna likvidátorovi, poplatek za zveřejnění v obchodním věstníku a za archivační služby. V roce 2014 byly provedeny následující účetní zápisy (abstrahujeme od DPH):

likvidace uctovani

Po zaúčtování má rozvaha a výsledovka následující podobu:

likvidace pozauctovani

Z výše uvedených čísel vyplývá, že jediné aktivum tvoří peníze na bankovním účtu a společnost již nemá žádné závazky. Je tedy možné přistoupit k vyčíslení likvidačního zůstatku. Vzhledem k budoucím bankovním poplatkům spojených s převodem likvidačního zůstatku a poplatků za vedení účtu doporučujeme účtovat o pasivním dohadu (v našem případě 3 000). V této fázi je třeba také vyhodnotit případnou srážkovou daň. Likvidační zůstatek podléhá srážkové dani po odečtení nabývací ceny podílu, v našem případě tedy po tomto zohlednění srážková daň hrazena nebude. Likvidační zůstatek vyčíslujeme na částku 101 600.

Rozvaha ke dni návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku je následující:

likvidace rozvaha2

Účetní závěrka ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku je spolu s konečnou zprávou likvidátora obsahující vyčíslení likvidačního zůstatku předložena valné hromadě.

Valná hromada společnosti ALFA s.r.o. dne 15.11.2014 rozhodla o schválení likvidačního zůstatku. Účetní jednotka ke dni konání valné hromady provede následující účetní zápisy:

likvidace rozdeleni likvidacniho zustatku

Likvidační zůstatek byl vyplacen dne 30.11.2014:

likvidace vyplaceni

Z důvodu neúčtování o dodatečných výsledkových operacích, byla účetní závěrka ke dni návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku poslední účetní závěrkou, kterou je společnost povinna sestavit.

Zpracovala:
Mgr. Jitka Pešičková
jitka.pesickova@fucik.cz

Autor: Milan Pašek