Lhůty nadcházejících daňových povinností

Publikováno:
11. duben 2011
Obor:

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled o lhůtách pro podání daňových přiznání a přehledů za kalendářní rok 2010, dále shrnout splatnosti a zálohové povinnosti daňových subjektů.

Daň z příjmů

Jistě již každý zaznamenal, že nově od 1. ledna 2011 (účinnosti daňového řádu) dochází k posunutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání o jeden den. Pokud daňový subjekt nezplnomocnil daňového poradce k podání daňového přiznání nebo nemá uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem je povinen podat daňové přiznání za kalendářní rok 2010 ve lhůtě do 1. dubna 2011. Vyjma specifických případů je v ostatních případech povinen daňový subjekt podat daňové přiznání ve lhůtě do 1. července 2011.

Ve stejných lhůtách je daná daň i splatná.

Zálohy se platí za zálohovací období, které je odlišné od zdaňovacího. Zálohové období začíná prvním dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Pokud tedy daňový subjekt podává daňové přiznání 1. dubna 2011, pak 2. duben 2011 je počátkem jeho zálohovacího období. Při výpočtu výše a periodicity stanovení záloh se vychází z poslední známé daňové povinnost. Do poslední známé daňové povinnosti se nezahrnují příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmu, tzv. ostatní příjmy, a příjmy připadající na samostatný základ daně podle § 20b tamtéž. Pro účely výpočtu záloh na daň dle níže prezentovaných pravidel se nepřihlíží k příjmům ze závislé činnosti (zaměstnání) vyjma specifických případů.

Pokud daňový subjekt měl poslední známou daňovou povinnost do 30 tis. Kč včetně, zálohy na daň neplatí. V případě poslední známé daňové povinnosti od 30 tis. Kč do 150 tis. Kč včetně, pak daňový subjekt platí zálohy na daň ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti, a to v termínech do 15. červen a do 15. prosince. Pokud poslední daňová povinnost přesáhla 150 tis. Kč, daňový subjekt platí zálohy na daň ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. března, druhá záloha je splatná do 15. června, třetí záloha je splatná do 15. září a čtvrtá záloha je splatná do 15. prosince.

Speciální pravidla pro stanovení záloh na daň platí pro daňový subjekt, který má i příjmy ze zaměstnání, ze kterých odvádí zálohy na daň prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pokud tyto příjmy činily alespoň 50 % základu daně, zálohy podle výše uvedených pravidel nemusí platit. Pokud tyto příjmy činily méně než 15 % základu daně, odvádí zálohy na daň podle výše uvedených pravidel. V případě, že tyto příjmy činily 15 % až 50 %, pak se zálohy na daň podle výše uvedených pravidel platí v poloviční výši.

Sociální pojištění

Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích samostatně výdělečné činnosti. Tato osoba je povinna přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za tento kalendářní rok.

Pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna podat přehled za rok 2010 nejpozději do 2. května 2011. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost doložit příslušné správě sociálního zabezpečení nejpozději do 2. května 2011. Přehled za rok 2010 je pak povinna podat nejpozději do 1. srpna 2011. Jestliže OSVČ byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je povinna podat přehled za rok 2010 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty.

Doplatek pojistného za rok 2010 na základě přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu za rok 2010.

OSVČ, která podala přehled za rok 2010, je povinna platit zálohy na pojistné od měsíce, ve kterém tento přehled podala, jestliže

  • vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
  • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásí se k účasti na důchodovém pojištění na rok 2011,
  • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a její dosažený daňový základ (příjem) ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2010 založil účast na důchodovém pojištění ze zákona (dosáhl rozhodné částky ve výši 56 902 Kč).

V případě, že OSVČ, která i v roce 2011 vykonává vedlejší činnost a dosud neplatila zálohy na pojistné, se stane v roce 2011 účastna nemocenského pojištění, je od 1. ledna 2011 považována za OSVČ vykonávající hlavní činnost a je povinna platit zálohy na pojistné počínaje lednem 2011 ve výši minimálně 1807 Kč. Zálohy za měsíce leden 2011 až měsíc, který předchází měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2010, může OSVČ doplatit do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled za rok 2010.

Minimální výše zálohy na pojistné se v roce 2011 stanoví z  vyměřovacího základu, který činí 50 % daňového základu dosaženého v kalendářním roce 2010. Maximální výše zálohy za rok 2011 činí 43 345 Kč. Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající:

  • hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2011 činí 1807 Kč,
  • vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2011 činí 723 Kč.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

OSVČ není povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžitého příspěvku v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.

Zdravotní pojištění

Přehled je povinna předložit osoba samostatně výdělečně činná příslušné veřejné zdravotní pojišťovně, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2010, tedy do 2. května 2011. Skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna příslušnému pracovišti VZP ČR doložit do 30. dubna 2011. Přehled za rok 2010 je pak povinna podat nejpozději do 1. srpna 2011.

Doplatek pojistného za rok 2010 je splatný do 8 dnů po podání daňového přiznání za rok 2010.

Výše zálohy na pojistné se v roce 2011 odvozuje z vyměřovacího základu, který činí 50 % daňového základu dosaženého v kalendářním roce 2010. Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2011 činí 1 670 Kč. Nižší zálohu mohou platit pouze osoby, pro které neplatí minimální vyměřovací základ (např. osoba, za kterou je plátcem pojistného stát; osoba, která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance; osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku atd.). Maximální výše zálohy pro rok 2011 je stanovena ve výši 20 040 Kč. Žádnou zálohu nemusí platit OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.

Takto vypočtená záloha se poprvé zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled a naposledy za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším kalendářním roce. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Zároveň je ještě třeba podotknout, že zálohy na pojistné se stejně jako u záloh na sociální pojištění nemusí platit za kalendářní měsíce, v nichž byla osoba samostatně výdělečně činná uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.

Autor: Fučík & partneři